Talk to a specialist

Lad mig tale med en specialist

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger

Forklaring til OEE for produktionsfolk

Lær de basale ting om OEE, hvordan OEE beregnes samt hvilke ting, der har indflydelse på OEE.

 

Hvad er OEE?

OEE (Overall Equipment Efficiency) eller på dansk Total Udstyrs Effektivitet (TUE) er et simpelt men alligevel meget sigende nøgletal om, hvor godt det går i produktionsprocessen og udtrykkes typisk nedbrudt pr. maskine, pr. linie, pr. afdeling o.s.v. Nøgletallet tager de 3 mest betydende årsager til produktionstab ind i beregningen nemlig: tilgængelighed, præstation og kvalitet. Tilgængeligheden måler hvor meget tid produktionsudstyret er tilgængeligt. Præstationen måler i hvor høj grad udstyret lever op til specifikationerne. Kvalitet måler simpelthen hvor mange varer der går tabt eller skal gennemgå en ekstra behandling. Til sammen danner disse 3 nøgletal et enkelt nøgletal som kaldes OEE eller TUE, og dette ene tal giver et meget sigende billede af udstyrets effektivitet.
Læs mere om OEE og Proficy OEE her

OEE – Hvor skal man starte?

OEE analyse starter med den samlede tilgængelige tid for produktion. Herfra trækkes al den tid som går til planlagte stop. Planlagte stop inkluderer al den tid som ikke skal være en del af analysen fordi der ikke er planlagt produktion i dette tidsrum f.eks. pauser, planlagt vedligehold og rengøring. Den tid som nu er tilbage kaldes så for planlagt produktionstid. OEE starter med planlagt produktionstid og herefter fratrækkes alle tab. Der arbejdes med 3 hovedtyper af tab nemlig tidstab også kaldet nedetid, præstationstab og endelig kvalitetstab.

Tilgængelighed

Tilgængelighed omhandler alle typer af tidstab (eller nedetid) og opsummerer alle hændelser som stopper den planlagte produktion samt disse hændelsers varighed. Dette kan være fejl ved produktionsudstyret, manglende materialer, omstilling både til nyt produkt eller omstilling til nyt skiftehold.

Omstilling er en del af OEE beregningen, fordi det betragtes som produktionstab også selvom det i mange tilfælde er umuligt at fjerne helt, så kan det reduceres betydeligt. Tiden der herefter er tilbage kaldes produktionstid.

Præstation

Præstationen tager udgangspunkt i udstyrets formåen i forhold til udstyret specifikation samt det aktuelle produkt som produceres. I forhold til ovennævnte vil den aktuelle beregning og måling stort set altid være mindre end denne ideelle hastighed og altså være et udtryk for et hastighedstab.

Eksempler på årsager til nedsat hastighed kan være dårlige råmaterialer, forkert temperatur, slidtage / ælde eller at specifikationen aldrig har været realistisk. Den tid der herefter er tilbage kaldes netto produktionstid.

Kvalitet

Kvaliteten er udtryk for hvor mange varer der går tabt eller skal gennemgå en ekstra behandling. Selv varer som bliver nedgraderet til en lavere klasse regnes for tab.  Det kan være så simplet som at måle hvor mange varer maskinen har produceret og hvor mange varer der er blevet godkendt fra denne maskine.

Den tid der nu er tilbage kaldes den fulde produktive tid, og det er selvfølgelig vort mål at maksimere denne tid.

Beregning af OEE og eksempler

OEE beregningen er som sagt baseret på 3 faktorer: tilgængelighed, præstation og kvalitet. Nedenfor finder du hvorledes disse beregnes.

Tilgængelighed = Planlagt produktionstid - nedetid / planlagt produktionstid

Præstation = Ideel cyklus tid / Reel cyklus tid eller

Præstation = Reel produktionshastighed / Ideel produktionshastighed

Kvalitet = Godkendte emner / Total producerede emner

OEE kombinerer alle 3 faktorer som ved en virkningsgrads beregning:

OEE = Tilgængelighed x Præstation x Kvalitet

Det er meget vigtigt at forstå at det ikke altid lader sig gøre at se isoleret på dette ene OEE tal. Se på eksemplet ved siden af. Det indeholder data for 2 skiftehold. Ved første øjekast kunne det ligne at skiftehold 2 er bedre end skiftehold 1, fordi deres OEE tal er bedre. Men det er meget få virksomheder der vil bytte 5% forøgelse af tilgængeligheden med 3,5% reduktion i kvalitet. OEE er ikke en magisk formel, men giver 4 forskellige måder at anskue produktionen på via nøgletal. Det samlede OEE tal er imidlertid den bedste måde, hvorpå man kan måle produktionen og holde den op mod det forventede og planlagte.

At OEE alligevel i mange tilfælde kan udtrykke det komplette billede skyldes især det faktum at de 3 delmålinger påvirker hinanden og derfor forhindrer muligheden for at man overser betydningsfulde dele af det samlede billede, når man vel og mærke måler dem alle 3 på en gang. Dette kan anskueliggøres ved 3 betragtninger: 1: Hvis man som virksomhed har bestemt sig for at fokusere på tilgængelighed altså hvorvidt udstyret er til rådighed og producerer, så vil det typisk have indflydelse på hastigheden og at hastigheden sættes ned for at undgå produktionsstop. 2. Hvis man som virksomhed har bestemt sig for at fokusere på præstation altså hvorvidt udstyret præsterer i forhold til den specifikation det er købt efter, så vil dette typisk have indflydelse på kvaliteten, da der er højere risiko for at varer må kasserers, når udstyret kører på højeste hastighed. 3. Hvis man som virksomhed har bestemt sig for at fokusere på kvalitet, altså hvor mange varer der går tabt eller skal gennemgå en ekstra behandling, så vil dette typisk have indflydelse på hastigheden og at hastigheden sættes ned for at undgå at varer går tabt eller skal gennemgå en ekstra behandling. Kun ved at måle alle 3 faktorer på en gang kan man opnå et reelt og sigende nøgletal – det er OEE tallet!

OEE beregningseksempel

Tabellerne til venstre indeholder et eksempel på data fra et skiftehold, som kan anvendes til at beregne OEE. Man starter med at regne de 3 faktorer ud og slutter med at beregne det total OEE tal. Bemærk at man skal huske at anvende samme måleenheder såsom minutter gennem hele beregningen.

Mesterklasse OEE

Som beskrevet ovenfor bliver OEE beregnet som produktet af 3 faktorer.
Beregningerne viser med al tydelighed at det ikke er nemt at opnå et højt OEE tal. Hvis for eksempel alle faktorer rammer 90% vil det samlede OEE tal ikke være højere end bare 72,9%. I praksis viser det sig at mange virksomheder har OEE tal under 60%. Har man som virksomhed et 6 Sigma program vil kvaliteten sandsynligvis og forhåbentlig være meget højere end 90%. Mesterklasse OEE betragtes i dag som værende over 85%.

Tilgængelighed     90,0%
Præstation            95,0%
Kvalitet                  99,9%
Total OEE               85,0%


 

Downloads

Brochure - A Quick guide to OEE

A quick guide for people on the go. OEE helps reduce complex problems to simple and transparent information.

Kontakt os

Udfyld formularen herunder, eller ring til vores salgssupport 43 43 37 17.

Jeg godkender hermed Novoteks personoplysninger