Miksi tuotannosta kerätään prosessitietoa?

Tiedon määrä kasvaa kaikilla teollisuuden aloilla hyvin voimakkaasti. Automaatiojärjestelmät tuottavat erilaisista prosesseista jatkuvasti monipuolista tietoa jonka hyödyntäminen on yrityksissä kasvanut tärkeäksi kilpailukyvyn kehittämisen ajuriksi. Prosessin alkulähteillä tieto on tyypillisesti käsittelemättömässä muodossa – esimerkiksi laitteiden tilatietoina ja yksittäisten prosessiarvojen mittauksina. Tällöin tietoa kutsutaan raakadataksi, jota prosessissa tuottavat esimerkiksi:

 • Prosessin automaatiojärjestelmät (PCS/DCS)
 • Koneiden ja laitteiden ohjelmoitavat logiikat (PLC)
 • Teollisuusrobotit ja –vaa’at
 • Älykkäät mittausjärjestelmät

Näitä tietoja esitetään tyypillisesti valvomoissa, jossa operaattorit seuraavat ja ohjaavat prosessia paikallisesti hetkellisiin tila- ja mittausarvoihin perustuen. Valvomoissa esitettävä tieto usein myös taltioituu paikallisesti valvomo-PC:n muistiin, mutta ainoastaan lyhyeksi aikaa.

Teollisuudessa prosessien valvonta ja ohjaus on usein yksi tärkeimmistä toiminnoista. Yksistään valvomoratkaisut johtavat kuitenkin tiedon pirstaloitumiseen, automaatiosaarekkeisiin, joissa tieto on hallitsemattomasti hajallaan ympäri eri osastoja ja tuotantolaitoksia.

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton web-demo. Soita 020 7959 450 tai lähetä sähköpostia info@novotek.fi
 

Mitkä ovat tiedonkeruun tyypilliset haasteet?

Tiedonkeruun teknologiat - Perinteisesti yksi merkittävimmistä tuotannon tiedonkeruun haasteista on ollut automaation teknologiakentän pirstaleisuus. Tyypillisessä suomalaisessa teollisuuslaitoksessa on kymmenien eri valmistajien laitteita- ja järjestelmiä useilta eri aikakausilta. Toimivan ja kattavan tiedonkeruun toteutus on vaatinut tällöin usean eri toimittajan tiedonkeruuohjelmistojen käyttöä, sillä tiedonkeruu perustuu usein valmistaja- ja laitekohtaiseen kommunikointiprotokollaan.

Tiedon tallennuksen hajanaisuus - Automaatiokentän pirstaleisuuden lisäksi tiedonkeruun haasteena on myös tallennuksen hajanaisuus: tietoa tallennetaan fyysisesti eri automaatiosaarekkeiden omiin järjestelmiin, jossa tiedon säilyvyys ei ole taattua, tietoturvallista tai riittävän pitkäaikaista. Tuotekehityksen, laadun tai liiketoiminnan kannalta kriittinen tieto saattaa hävitä, ja hajallaan olevan tiedon käytettävyys yrityksen muissa toiminnoissa on työlästä tai jopa mahdotonta.

Oleellisen informaation löytyminen tietomassasta - Pirstaloitunut ja jäsentämätön tietomassa hankaloittaa tuotannossa työskenteleviä henkilöitä havaitsemasta päätöksenteon kannalta keskeisen informaation. Sen sijaan, että tieto auttaisi työntekijöitä tekemään nopeasti perusteltuja päätöksiä, suurin osa työajasta kuluu tiedon etsimiseen. Tiedon tehokas hyödyntäminen vaatii, että ainoastaan oleellinen tieto esitetään oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja riittävällä tarkkuudella. Tiedon tarkkuus ja esitystapa on oltava määriteltävissä tietoa hyödyntävän henkilön roolin perusteella.
Big Data

Nykypäivänä automaatio tuottaa valtavan määrä prosessitietoa. Tämän tiedon keruu, tallennus tuo haasteita teknologialle. Lisäksi tiedon tehokas hyödyntäminen vaatii sen, että ainoastaan oleellinen tieto esitetään oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja riittävällä tarkkuudella.
 

Mitä hyötyä tiedonkeruulla saavutetaan?

Jotta tuotannon työntekijät pystyvät tekemään oikea-aikaisia ja perusteltuja päätöksiä on heillä oltava käytössä reaaliaikainen näkyvyys heidän toimenkuvansa kannalta oleellisiin tietoihin, oikeaan aikaan ja riittävällä tarkkuudella. Näiden avulla tuotannon työntekijät pystyvät välittömästi havaitsemaan tuotannossa tapahtuvat poikkeustilanteet, ymmärtämään poikkeaman aiheuttaneet juurisyyt sekä aloittamaan nopeasti korjaavat toimenpiteet tilanteen käsittelemiseksi. Automaatiosta kerättävää tietoa voidaan hyödyntää tuotannon paikallisvalvonnan ja – ohjauksen lisäksi myös keskitetysti organisaation muilla tasoilla. Nykypäiväiset valmistuksenohjausjärjestelmät (MES) jalostavat saatavilla olevasta raakatiedosta työnjohdon, tuotekehityksen, laatuosaston, kunnossapidon ja johdon kannalta hyödyllisiä tunnuslukuja, esimerkiksi:

 • Tuotantoresurssien käyttöaste
 • Tuotannon tehokkuus (OEE)
 • Tuote- ja tilauskohtaiset läpimenoajat
 • Energian kulutus prosessissa
 • Ennakoivan kunnossapidon mittarit
 • Tuotannon jäljitettävyys

Tuotanto-organisaation lisäksi tietoa hyödynnetään myös yrityksen myynnin-, markkinoinnin sekä johdon eri osa-alueilla. Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) jalostavat prosessitiedosta liiketoiminnan käyttöön todellisuuteen perustuvaa informaatiota, joka parantamaan ymmärrystä tuotantoprosesseistaan, kehittää liiketoiminnan ennakoitavuutta ja on keskeinen osatekijä yrityksen tuotantoyrityksen menestymistä.

Liiketoiminnan kehittäminen prosessitietoon perustuen
Prosessiymmärryksen hyödyntäminen on noussut tänä päivänä yrityksissä yhdeksi merkittävimmistä kilpailueduista, todelliseen tietoon perustuvat strategiat auttavat yrityksiä optimoimaan tuotannon ja myös koko toimitusketjun tehokkuutta.
 

Kauaskatseinen tiedonkeruun strategia

Tiedonkeruun toteutus vaatii yritykseltä tarkkaa suunnittelua sekä perusteltuja päätöksiä sekä tiedonkeruun ohjelmiston, tallennuslaitteiston sekä palveluntarjoajan osalta. Novotek auttaa vuosikymmenien kokemuksella asiakkaitaan suunnittelemaan sekä toteuttamaan kokonaisvaltaisen tuotannon tiedonkeruun ja – tallennuksen strategian. Ratkaisumme avulla prosessitieto voidaan kerätä automaatiosta hallitusti sekä tallennetaan se tietoturvallisesti keskitettyyn prosessitietokantaan ilman oleellisia muutoksia olemassa olevaan prosessin. Alan markkinajohtajien tuotteisiin perustuvan, vakioidun ratkaisumme avulla taataan jokaisen prosessimittauksen saatavuus ja käytettävyys oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja tarkoitukseen nähden sopivassa muodossa.

Yksi tiedonkeruuratkaisu, yli 150 järjestelmärajapintaa - Tiedonkeruuratkaisumme perustuvat Kepwaren KEPServerEX® kommunikointialustaan. KEPServerEX on yksi teollisuuden kommunikoinnin markkinajohtajista maailmalla. Sen sijaan että yrityksellä olisi huolehdittavanaan kymmenien eri laitevalmistajien tiedonkeruujärjestelmä, KEPServerEX tarjoaa yhdellä järjestelmäratkaisulla kommunikoinnin kaikkiin tuotantolaitoksen laitteisiin ja järjestelmiin. Järjestelmän sisältää vakioidut rajapinnat kaikkiin teollisuudessa yleisesti käytettyihin rajapintoihin:

 • Yli 150 ajuria eri ohjelmoitaviin logiikkoihin (PLC) ja automaatiojärjestelmiin (DCS)
 • OPC-standardin mukaiset liitännät (DA, A&E, UA)
 • SQL-tietokannat
 • Teollisuusvaa’at
 • Viivakoodinlukijat
 • OPC UA-tunnelointi
 • jne.

Kepware

Keskitetty ja turvallinen prosessitietokanta tulevaisuuden ”Big Data” –haasteisiin - Prosessista kerättävä tieto tallennetaan GE Historian –tietokantaan. Historian on erityisesti prosessitiedon tallennuksen tarpeisiin tehty tietokanta. Se soveltuu yksittäisen tuotantokoneen tiedon tallennusratkaisusta yrityksen kaikkien tuotantolaitosten keskitetyksi prosessitiedon tallennukseen. Aikasarjapohjaisuuden ansiosta Historian on suorituskykyisempi kuin vastaavat relaatiotietokantapohjaiset sovellukset. Historian taltio, arkistoi, jalostaa sekä tarjoaa reaaliaikaista prosessitietoa tietoturvallisesti yli organisaatiorajojen - kaikille sopivassa muodossa. Historian tarjoaa ikkunan valmistuksen kaikkiin avaintoimintoihin.

 • Parantunut tuotantoprosessin läpinäkyvyys ja kokonaisnäkymä
 • Mahdollisuus vertailla eri prosesseja, osastoja ja tehtaita toisiinsa
 • Mahdollisuus hyödyntää reaaliaikaista prosessitietoa organisaation kaikilla osa-alueilla
 • Kriittisen tiedon keskitetty tietoturva, varmuuskopiointi sekä arkistointi
 • Kustannustehokkas järjestelmän ylläpito
   

Nuku yösi rauhassa

Tuotannon tiedonkeruun ja – tallennuksen ratkaisumme perustuvat markkinajohtajien ohjelmistoalustoihin sekä vuosikymmenien kokemukseemme tuotannon IT:n alalta. KEPServerEX ja GE Historian – alustaan perustuvia tiedonkeruun ratkaisuja on maailmanlaajuisesti käytössä sadoillatuhansilla teollisuusasiakkailla. Novotek vastaa tiedonkeruun järjestelmäratkaisun koko elinkaaresta - aina suunnittelusta ylläpitoon. Tämä antaa asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä olennaiseen eli tuotantoprosessien mahdollisimman tehokkaaseen ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Haluatko lisätietoa tai maksuttoman kartoituskäynnin tiedonkeruuratkaisuihin liittyen? Lisätietoja myynnistämme p. 0207 959 450 tai sähköpostitse info@novotek.fi

Mitä asiakkaamme sanovat?

 "Tuotannon ja varastoinnin olosuhdetiedot heti saatavilla. Ei enää Exceleiden, papereiden tai mappien selailua"

Orion Oyj

Demo

Pyydä maksuton web-demo tai kartoituskäynti myynnistämme p. 0207 959 450 tai sähköpostitse info@novotek.fi