Novotek levererar drift-, automations- och informationslösningar för framställning och distribution av energi från såväl anläggningar för produktion av elektricitet, som anläggningar för fjärrvärme eller fjärrkyla, vindkraft, vattenkraft m.m. Novotek har levererat till denna sektor sedan slutet av 1980-talet. Inom värmedistribution har vi bl.a erbjudit en mycket konkurrenskraftig HMI/SCADA-lösning.
Under de senaste åren har vi utvecklat lösningar för att underlätta de nya EU-direktiven om handel med utsläppsrätter, som införts för att sänka utsläppen av CO2. Här har vi tagit fram en lösning för att få full överensstämmelse med direktiven, inklusive datainsamling och rapportering.
Vi har också skapat lösningar för datainsamling och rapportering i realtid från stora DCS/PLC-system. Vi har i flera fall gjort detta i kombination med våra OPC-servers, som till exempel Masterbus300.

Kommunikation

Proficy HMI/SCADA iFix är ett av de vanligaste öppna HMI/SCADA/operatörssystemen på marknaden som används på energiverk, fjärrvärme, fjärrkyla, vindkraft, vattenkraft m.m. Viktiga egenskaper som krävs av ett modernt HMI/SCADA/operatörssystem är bl.a. flexibel, säker och snabb kommunikation. Proficy HMI/SCADA iFIX kan kommunicera med PLC, DCS-System, analysutrustningar m.m. via Ethernet, RS232/RS422/RS485, fältbussar m.m. Här har vi varit med och utvecklat många typer av protokoll för bl.a. kommunikation mot ABB Masterbus 300. Proficy HMI/SCADA iFix har en mycket säker OPC-kommunikation med bland annat redundant kommunikation till PLCer och DCS-system. Inom energibranschen används många olika fabrikat av DCS-system och PLC-system och det är därför viktigt att det finns många kommunikationsdrivrutiner. Det finns även möjlighet att från operatörssystemet övervaka kommunikationsnätverkets olika switchar, routrar m.m. via en SNMP OPC kommunikationsdrivrutin. Med denna lösning har man full kontroll över alla delar i sin anläggning, DCS, PLC, switchar, routrar, kommunikationsdrivrutiner, HMI/SCADA, Historian, rapportsystem m.m.

Operatörssystemet Proficy HMI/SCADA iFix har kommunikation med ABB 800xA, Siemens S7, Emerson och många andra aktörer inom energi

Redundans

I energianläggningar är det mycket viktigt att SCADA/operatörssystemet har hög tillgänglighet och därför har Proficy HMI/SCADA iFix omfattande redundansfunktioner. Kommunikationen till DCS, PLC systemet kan dubbleras, kommunikationsservrarna kan dubbleras, nätverket kan dubbleras och operatörsplatserna kan dubbleras. Med en fullredundant Proficy HMI/SCADA iFIX lösning erhålls en lösning där även de kunderna med mycket höga krav på redundans och hög tillgänglighet kan tillfredsställas.

Larmhantering

Operatörssystemet har avancerad larmhantering där larm från både centrala anläggningar och yttre anläggningar, samlas in, lagras och presenteras i operatörssystemets larmlista. Larmen kan grupperas i olika larmareor och med olika larmprioriteter allt beroende på hur kritiska larmen är. När ett larm uppkommer kan man skicka ut larmmeddelande via operatörssystemets tilläggsmodul messenger till mobiltelefoner, E-Mail, minicall etc. Man kan även kvittera larm från operatörssystemet via en APP(Smartkvit) för Androidtelefoner. Från mobiltelefonen kan man även styra signaler i operatörssystemet.

För att få att få en bra överblick över sina larm finns även en larmanalysmodul som kan integreras i operatörssystemets processbilder där man kan sortera och filtrera larm beroende på larmarea, prioritet m.m. Man kan även enkelt se hur många gånger en signal varit i larmtillstånd samt hur lång varaktighet den haft under en vald tidsperiod. Det finns även möjlighet att blockera enstaka larm eller olika grupper av larm, allt för att säkerställa att endast riktiga larm presenteras för användaren/operatören i larmlistan
 

Dataloggning

En annan viktig del är historiklagring och visning/analys av trendkurvor. Proficy HMI/SCADA iFIX loggar all processdata som flöden, nivåer, tryck, temperaturer, energiförbrukning, O2, NOX, start och stopp av pumpar och många andra parametrar i Historikdatabasen Proficy Historian.  Även alla larm sparas i alarm and events databasen.  All data sparas i råformat med tagnamn, datum, tid och värde. När man sedan hämtar ut information kan man på ett mycket enkelt sätt välja om man vi se på rådata, min, max medel eller annan typ av förädlad data. Proficy Historian har möjlighet till redundant kommunikation samt redundanta Historian servar, allt för att säkerställa att man aldrig förlorar någon data. Data buffraras lokalt vid ett nätverksavbrott för att sedan automatiskt föras över till servern vi återetablerad nätverkstrafik (store and forward). För att minimera nätverkstrafiken görs en filtrering och komprimering av data lokalt innan den skickas över till den centrala servern. I operatörssystemet kan sedan signalerna visas på många olika sätt både som trendkurvor och som historiska datalänkar i processbilderna.

Om man väljer att logga alla sina processparametrar kan man vid behov använda sig av en inbyggd funktion i operatörssystemet som kallas Playback för att kunna spela upp hur det såg ut i processbilderna vid en tidigare given tidpunkt. Allt för att enkelt kunna analysera någon speciell situation där man exempelvis fick problem eller liknade i sin anläggning.

Operatörssystemet Proficy HMI/SCADA iFIX har ett mycket anpassningsbart trendverktyg där man kan visa många olika trendkurvor både i realtid och historiska. Man kan även skriva in kommentar för en viss trendkurva vid en viss tidpunkt allt för att öka informationsnivån. Trendkurvorna kan ha flera tidsskalor, olika färger m.m. allt för att kunna presentera informationen för operatörerna på rätt sätt. Man kan också koppla samman trendverkyget med larmanalysverktyget för att på ett mycket enkelt sätt kunna se korrelationer mellan trendkurvor och larm.
 

Rapportering

En annan kritisk del för energiverk är rapportering. Med Novoteks programvara Report Plus finns ett mycket kraftfullt rapportverktyg där man utifrån olika mallar enkelt kan bygga sina olika rapporter. En jättestor fördel är att man kan använda en och samma rapportmall för olika perioder som dygn, vecka, månad, kvartal och årsrapport. Detta innebär att med en rapport kan man få ut rapporter för vilket tidsintervall som helst. Detta underlättar även löpande underhåll av de olika rapportmallarna som finns i systemet. Det finns ett antal färdiga rapportmallar som gör det enkelt att komma igång med energi och miljörapportering
 

Flexibel operatörsmiljö

Proficy HMI/SCADA iFIX operatörsmiljö har nästan obegränsade möjligheter. Operatörssystemet kan köras som tjocka klienter (iClient) installerade på en standard PC datorer eller som tunna terminalserver klienter (iClient TS) eller som Webklienter (WebSpace) i en webläsare. Vill man vara mobil kan man styra och övervaka sitt energiverk/energianläggning Via IPAD eller Androidplatta (Proficy SCADA). Man kan använda en eller flera datorer, och en eller flera bildskärmar i sin operatörsmiljö. För att enkelt kunna bygga upp sin operatörsmiljö finns en färdig bildstruktur samt ett färdigt objektbibliotek med bl.a. motorer, pumpar, on/off ventiler, reglerventiler, regulatorer, fläktar etc.

I operatörssystemet Proficy iFIX sker all konfigurering On-line vilket innebär att man enkelt kan göra tillägg och förändringar i sitt system.
 

SCADA Säkerhet

Då vatten är ett av våra viktigaste livsmedel är det av yttersta vikt att säkerställa att ingen obehörig kan påverka processen. Med HMI/SCADA-systemet iFIX kan vi garantera ett mycket säkert operatörssystem. Nätverkstrafik mellan SCADA-noder och operatösnoder är krypterad för att drifts kritiska data inte skall kunna manipuleras. Även lösenord krypteras med 256 bit AES kryptering.  iFIX SCADA-system kan även integreras med det centrala Active Directory (AD) så att användare och lösenord administreras från ett centralt ställe.
 

Support och uppgraderingar

Genom att prenumerera på support och uppgraderingar (PSUP), säkerställer man att operatörssystemet Proficy iFix, datainsamlingen Proficy Historian, rapportverktyget Report Plus alltid är uppdaterat med de senaste versionerna samt man alltid har tillgång till Novoteks erfarna supportorganisation.
 

Sammanfattning

Med operatörssystemet Proficy HMI/SCADA iFIX, historikinsamlingen Proficy Historian samt rapportverktyget Report Plus, kan vi garantera en lösning som långsiktigt kan utvecklas med de krav och önskemål som våra energiverk, vindkraftverk, fjärrkyla, fjärrvärme och andra typer av energianläggningar kan komma att ha.