Bokslutskommuniké januari – december 2016

• Rörelseintäkterna uppgick till 212,1 (218,7) MSEK, varav 66,0 (62,4) under fjärde kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 20,6 (18,8) MSEK, varav 9,3 (7,7) under fjärde kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 15,7 (14,4) MSEK, varav 7,1 (5,9) under fjärde kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,5 (1,4) kronor, varav 0,7 (0,6) under fjärde kvartalet.
• Orderingången uppgick till 203,8 (227,0) MSEK, varav 73,2 (79,3) under fjärde kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,7 (12,9) MSEK, vilket motsvarar 1,8 (1,2) kronor per aktie.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 1,25 (1,0) kronor per aktie.

 
Marknadsläget

Hela 2016 har präglats av låg efterfrågan och långa beslutstider hos kunderna. Dock noterades en något förbättrad efterfrågan under fjärde kvartalet. 

 
Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Novotek kunde som första aktör på marknaden leverera de både ledande plattformarna Predix och Thingworx inom industriell IoT. Detta ger Novotek möjligheter att kunna leverera lösningar från både PTC och GE, vilket gör Novoteks position unik.
Novotek har även under året introducerat Cyber Security lösningar för process och produktionsnätverk, vilket är ett tillväxtområde enligt många bedömare. Inom båda dessa områden har affärer gjorts redan 2016 men det är under 2017 som tillväxten förväntas ta fart.

 
Utsikter

Osäkerheten har inte tilltagit sedan tredje kvartalet och marknaden förväntas vara fortsatt avvaktande vad gäller nyinvesteringar i system och produkter. Arbetet fortsätter med att införa erbjudanden från både GE och PTC inom IoT och Cyber Security, vilket skapar tillväxtmöjligheter för Novotek.

Du kan ladda ner hela rapporten här >>


Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden samt Benelux-länderna.

 

Vid eventuella frågor, kontakta:
    Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com
   Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.