HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

• Rörelseintäkterna uppgick till 150,4 (134,0) MSEK, varav 76,4 (71,4) under andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (12,4) MSEK, varav 7,2 (6,8) under andra kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 (9,2) MSEK, varav 5,5 (4,9) under andra kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,0 (0,8) kronor, varav 0,5 (0,4) under andra kvartalet.
• Orderingången uppgick till 152,6 (134,0) MSEK, varav 76,8 (65,3) under andra kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,0 (25,5) MSEK, varav 4,3 (7,6) under andra kvartalet.

MARKNADSLÄGE
Under andra kvartalet var marknaden fortsatt stabil men viss inbromsning kunde skönjas. Detta kunde märkas främst på förskjutningen av större affärer emedan befintliga kunder inom automationsområdet var opåverkade. Under kvartalet har marknaden fortsatt att förbättrats i UK och Irland, även om osäkerheten kring Brexit kvarstår.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA  HÄNDELSER UNDER ANDRA  KVARTALET
Satsningen i UK och Irland har fortsatt och vi har rekryterat ny personal till vårt nya kontor i Leeds. Denna expansion kommer att fortsätta under hösten, då vi ser att digitaliseringen av industrin och infrastrukturen i UK måste fortsätta oavsett resultatet av Brexit.

UTSIKTER
Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE, Emerson samt PTC inom IoT och Cyber security samt att bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden.

Du kan ladda ner rapporten här.

Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:
   Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com
  Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.