Bokslutskommuniké januari – december 2020

• Rörelseintäkterna uppgick till 319,6 (306,3) MSEK, varav 93,4 (89,5) under fjärde kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 37,1 (34,8) MSEK, varav 14,2 (13,6) under fjärde kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 28,4 (26,7) MSEK, varav 11,8 (10,7) under fjärde kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,7 (2,5) kronor, varav 1,1 (1,0) under fjärde kvartalet.
• Orderingången uppgick till 348,9 (305,6) MSEK, varav 127,3 (99,8) under fjärde kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49,6 (31,5) MSEK, varav 6,0 (3,1) under fjärde kvartalet.
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2020 om 1,50 (-) kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie. Totalt 2,25 kronor per aktie.

MARKNADSLÄGE
Novoteks utveckling under fjärde kvartalet var tillfredställande på de flesta av marknaderna.

En tydlig uppgång av intresset för digitalisering noterades under året hos många av våra kunder. De efterfrågar i högre grad klara och väldefinierade lösningar, vilket Novotek erbjuder.

Digitaliseringen har under 2020 gått från något som kan leverera fördelar för kundernas verksamheter till att bli affärskritisk. Denna utveckling fortsätter.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA  HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET OCH ÅRET
Under fjärde kvartalet har vi förnyat vårt kontrakt med en av våra viktigare leverantörer Emerson för en tid av tre år. Vi har även fortsatt våra satsningar i UK och Irland och dessa satsningar har visat goda resultat trots osäkerheten i och med Brexit.

Förvärvet av B+I Automation AG var ett viktigt steg i Novoteks fortsatta geografiska expansion. Novotek Switzerland AG, som bolaget nu heter, kommer att utgöra en bas för vidare expansion. En plan för investeringar och omstruktureringar har sjösatts och skall exekveras under det kommande året.

UTSIKTER
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen vi sett under 2010-talet.


Du kan ladda ner rapporten här.

Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna, Schweiz samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:
   

Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com

 

Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.