Insynsrapportering

 
Till följd av ny insiderlagstiftning (MAR) har Novotek upprättat en förteckning över Personer i ledande ställning (tidigare insynspersoner) samt deras närstående. Personer i ledande ställning i Novotek är styrelseledamöter, VD och CFO samt övriga medlemmar i koncernledningen. Personer i ledande ställning är, liksom deras närstående, skyldiga att inom 3 dagar underrätta såväl Novotek som Finansinspektionen om alla transaktioner* med värdepapper i bolaget.

*Skyldigheten att rapportera gäller endast om ett sammanlagt transaktionsbelopp om 5 000 euro uppnåtts under kalenderåret.

Länk till Finansinspektionens Insynsregister finns här https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient