Novoteks finansiella rapporter upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering standard RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner. Moderbolagets räkenskaper upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget hänvisas till respektive års årsredovisning.