Revisorerna utses vid årsstämman. Revisorernas uppgift är att granska företagets årsredovisning, konton, styrelsen och koncernchefens administration å aktieägarnas vägnar. Novotek har antagit International Financial Reporting Standards (IFRS) från 2005 och framåt. Granskning av årsredovisningar, konsoliderade ekonomiska rapporter och konton, och styrelsen och koncernchefens administration utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Vid årsstämman 2020-05-07 utsågs revisionsföretaget Mazars AB till revisor. Revisionsföretaget har anmält att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg är huvudansvarig för revisionen. Dessutom utsågs Anders O Persson till revisor, verksam på Mazars AB.

Mazars AB      
Bengt Ekenberg                                          
Född 1960                                                 
Auktoriserad revisor                                   
               

Anders O Persson
Född 1976
Auktoriserad revisor

Utfall av ersättning till revisorer återfinns i respektive års årsredovisning.