Styrelsen för Novotek består av följande personer:

Göran Andersson

Göran Andersson
Bjärred, född 1944, Civilingenjör
Ordförande
Styrelseledamot sedan 1986 och ordförande sedan 2006.
Tidigare VD Novotek AB samt SattControl AB.
Övriga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: indirekt innehav av 200 000 A-aktier och 538 260 B-aktier samt direkt innehav av 1 500 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Novoteks aktieägare.

Claes Lindqvist

Claes Lindqvist
Viken, född 1950, Civilingenjör och Civilekonom
Styrelseledamot, sedan 2006. 
Tidigare VD och koncernchef i Höganäs AB.
Övriga styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav i Novotek AB: 10 000 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.


 

Charlotta Johnsson
Lund, född 1970, Civilingenjör och Teknisk doktor
Styrelseledamot, sedan 2018. 
Vicerektor på LTH, med fokus på Samverkan och Innovation.
Övriga styrelseuppdrag: Innovation Skåne AB
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.

 

Fredrik Larsson

Fredrik Larsson
Staffanstorp, född 1972, Civilingenjör
Styrelseledamot, sedan 2014.
Vice VD Idus AB med tidigare erfarenhet som IT-konsult med inriktning på projekt- och programledning.
Övriga styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav i Novotek AB: indirekt innehav av 522 900 A-aktier och 74 700 B-aktier samt direkt innehav av 500 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Novoteks aktieägare.

Anna Bjelm

Anna Bjelm
Helsingborg, född 1966, Civilingenjör och Executive MBA
Styrelseledamot, sedan 2017.
VD på aSterling enrichment AB, tidigare VD på Diab AB.
Övriga styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.

 
Styrelsen har för närvarande inget ersättningsutskott eller revisionsutskott. Styrelsens uppfattning är att de uppgifter som annars skulle utföras av utskotten, bättre utförs av styrelsen i sin helhet.

Styrelsens arbete
Årligen behandlar och fastställer styrelsen en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen anger styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. Den anger också hur styrelsemöten skall genomföras och dokumenteras. Enligt arbetsordningen har Claes Lindqvist ett särskilt ansvar för att granska informationen till Stockholms Fondbörs och media innan den offentliggörs. Anna Bjelm har ett särskilt ansvar att följa administrationens och ekonomifunktionens utveckling.