Novoteks valberedningen utses på bolagstämma och har till uppgift att nominera styrelsemedlemmar och revisorer samt föreslå arvoden till styrelsen och revisorer. Enligt beslut på årsstämman 2020-05-07 ska valberedningen bestå av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson (Novoplan AB) samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB. Ordförande är Annette Larsson. Enligt förslag i årets kallelse till årsstämma ska styrelsen gemensamt vid behov utse ersättare för ledamot i valberedningen som lämnar sitt uppdrag innan dess arbete är slutfört. Förslag till valberedningen skickas till annette.larsson@idus.se alternativt på telefon: 070 - 657 48 88.

Valberedningens yttrande över val av styrelse till årsstämman 2020-05-07

Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Claes Lindqvist, Anna Bjelm, Göran Andersson samt Charlotta Johnsson.

”I ett bolag gäller det att få en allsidig sammansättning på styrelsen. Storleken på styrelsen bör hållas nere speciellt i ett litet bolag som Novotek. Novotek har därför valt att styrelseledamöterna skall ha så olika inriktning som möjligt och spegla bolagets behov. Novotek eftersträvar även en jämn könsfördelning (i enlighet med Kodens rekommendation om ca 40 %). Därför har styrelsen följande sammansättning, erfarenhet och särskilt ansvar.

Styrelsens ordförande, Göran Andersson, civilingenjör, har erfarenhet som VD från SattControl AB och Novotek, etablerat Novotek och genomfört många förvärv.

Claes Lindqvist som är både civilingenjör och civilekonom har erfarenhet som CEO från Höganäs och flera andra börsbolag och skall därför som särskild uppgift granska och godkänna informationsmaterial till börsen och media innan offentliggörande.

Fredrik Larsson har mångårig erfarenhet som projektledare och lösningsarkitekt inom telekomindustrin. Gemensam nämnare för många projekt inom Novoteks bransch och telekomindustrin har varit att de handlat om att införa standardplattformar i en komplex verksamhetmed användning av en global leveransmodell.

Anna Bjelm är civilingenjör och Executive MBA och är idag VD på DIAB AB. Hennes erfarenhet medarbete i ledande befattningar inom Lean i en rad företag är viktig för Novotek. Lean främjareffektiviteten i bolag och är vad Novotek erbjuder sina kunder.

Charlotta Johnsson är Teknologie doktor och är idag Vicerektor på LTH med fokus på Samverkan och Innovation. Hon har en gedigen erfarenhet av forskning och utveckling inom bl.a. Operation Management, Smart Manufacturing och Digitalization samt har arbetserfarenhet från samma industri som Novotek. Samverkan med forskning och utveckling blir allt viktigare för Novotek.”