DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

• Rörelseintäkterna uppgick till 216,8 (194,8) MSEK, varav 66,4 (60,8) under tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 21,1 (18,5) MSEK, varav 6,9 (6,1) under tredje kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 15,9 (13,9) MSEK, varav 5,4 (4,7) under tredje kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,5 (1,2) kronor, varav 0,5 (0,4) under tredje kvartalet.
• Orderingången uppgick till 205,8 (187,3) MSEK, varav 53,2 (53,3) under tredje kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,4 (30,2) MSEK, varav 8,6 (4,7) under tredje kvartalet.

MARKNADSLÄGE
Under tredje kvartalet var marknaden fortsatt stabil. Förskjutningar av större affärer fortsatte under kvartalet emedan mindre affärer inom automationsområdet utvecklades positivt.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA  HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Vår satsning i UK och Irland har fortsatt med oförminskad styrka, då vi ser att digitaliseringen av industrin och infrastrukturen i UK måste fortsätta oavsett resultatet av Brexit.

UTSIKTER
Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks områden. Digitalisering och Industri 4.0 investeringar hos kunderna bedöms kunna påverka utvecklingen positivt. Som tidigare fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya digitala erbjudanden för att understödja den digitala transformationer som många kunder nu genomför eller planerar att genomföra under 2020.

Du kan ladda ner rapporten här.

Om Novotek

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:
   Jonas Hansson, CFO, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com
  Tobias Antius, CEO och VD, 040-316915, tobias.antius@novotek.com   

Prenumeration på finansiell information
Registrera dig för utskick av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden:
Skicka e-post till: info@novotek.com eller ett fax till 040 - 94 76 17.
Vänligen bifoga följande uppgifter:
Förnamn, efternamn, företag, telefonnummer samt e-postadress.