Novotek Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in genom Novoteks webbplats, www.novotek.com/sv, nedan ”Webbplatsen”. Insamlingen sker efter samtycke som vid varje tidpunkt kan återtas.

 

Novoteks kontaktuppgifter är följande:

Novotek Sverige AB
Organisationsnummer: 556265-3906
Adress: Box 16014, 200 25 Malmö
Telefonnummer: 040 - 31 69 00
E-post:info@novotek.se

 

Novotek behandlar följande uppgifter:

  • Namn
  • E-postadress

Personuppgifter som lämnas i samband med efterfrågan av material kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Novotek behandlar uppgifterna i den omfattning det behövs för distribution av beställt material. Lämnade personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för information om Novoteks verksamhet och varor/tjänster, eller utskick av nyhetsbrev eller annan information som på något sätt anknyter till Novoteks verksamhet. Utskicken kommer framför allt göras via e-post.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev eller annan information från Novotek kan du skriftligen anmäla detta till bolaget.

Personuppgifterna kan komma att lämnas till ett eller flera personuppgiftsbiträden som anlitas av Novotek för lagring samt viss behandling i form av e-postutskick för de ändamål som anges häri. För det fall personuppgifterna överförs till land utanför EU, såsom USA, kommer sådan överföring endast ske om adekvat skyddsnivå föreligger.

Personuppgifterna kommer att behandlas högst under tolv månader, om inte samtycke återkallas.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig, samt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller begära begränsning av behandling. Du har även rätt att invända mot behandlingen. För det fall Du begär mer än en kopia av informationen har Novotek rätt att ta ut en rimlig administrativ avgift. Informationen lämnas ut i ett allmänt använt format. Du har även rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Dataskyddsinspektionen.