Predix
Manufacturing Data Cloud

Med Predix Manufactoring data cloud (Predix MDC) som är en del av GE Digitals MES lösning kan du på ett strukturerat sätt, bättre utnyttja och analysera produktionsdata som kommer från företagets alla olika produktionsenheter. Du kan konsolidera maskin-, ERP- och produktionsdata i GE Cloud som sedan används för analys och optimering.

Finns det behov av att kunna jämföra olika fabriksenheters olika nyckeltal,
för att bättre kunna förstå deras olika styrkor och svagheter och därefter
kunna förbättra verksamheten?

Har du behov att hitta de batcher som användes när man producerade en viss 
produkt som i sin tur hade kundreklamationer och i förlängningen även hitta 
orsaken till reklamationen?

Har du behov att utifrån ett affärs och företagsperspektiv kunna analysera
data? Eller vill du kunna visualisera data från olika fabriker?

Predix MDC är en säker och tillförlitlig lösning som automatiskt samlar in lokal Plant Application data och sparar den i Predix Platform Cloud. Predix MDC har en lokal övervakning men kan fjärrkonfigureras och fjärrövervakas. Data konverteras och aggregeras i kontext till S95-fabriksmodell. All insamlad data är tillgängligt via ett REST API för vidare bearbetning och visualisering i önskat verktyg.

  • En global vy för hela företaget gör det möjligt att analysera och optimera hela företagets olika behov

  • Förbättra verksamheten med en konsoliderad datamodell som kan användas för visualisering dataanalys, optimering samt anslutning till andra molnbaserade tjänster

  • Enklare och snabbare åtkomst till data från alla företagets olika produktionsenheter

  • Minska den lokala databasens storlek vilket medför snabbare lokala system, lägre IT och infrastrukturkostnader samt mindre underhållskostnader

  • Med Predix MDC uppnår man högre prestanda vid analys och rapporter tack vare (hot data)

Downloads

Predix Manufacturing Data Cloud Datasheet