Finansöversikt

Novoteks mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 15 procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent. Parallellt med detta utvärde­ras förvärvsmöjligheter löpande.

Kalendarium

16 februari 2023
Bokslutskommuniké
januari – december 2022

8 maj 2023
Delårsrapport
januari – mars 2023
samt årsstämma

18 augusti 2023
Halvårsrapport
januari – juni 2023

10 november 2023
Delårsrapport
januari – september 2023

16 februari 2024
Bokslutskommuniké
januari – december 2023

 

 


Finansiella rapporter

2023
Delårsrapport jan-mar 2023

2022
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2022
Novotekab-2022-12-31-sv.zip
Bokslutskommuniké 2022
Delårsrapport jan-sep 2022
Halvårsrapport jan – jun 2022
Delårsrapport jan-mar 2022

2021
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2021
Novotekab-2021-12-31-sv.zip
Bokslutskommuniké 2021
Delårsrapport jan-sep 2021
Halvårsrapport jan-jun 2021
Delårsrapport jan-mar 2021

2020
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2020
Bokslutskommuniké 2020
Delårsrapport jan-sep 2020
Halvårsrapport jan-jun 2020
Delårsrapport jan-mar 2020

2019
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2019
Bokslutskommuniké 2019
Delårsrapport jan-sep 2019
Halvårsrapport jan-jun 2019
Delårsrapport jan-mar 2019

2018
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2018
Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport jan-sep 2018
Halvårsrapport jan-jun 2018
Delårsrapport jan-mar 2018

2017
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2017
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport jan-sep 2017
Halvårsrapport jan-jun 2017
Delårsrapport jan-mar 2017

2016
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport jan-sep 2016
Halvårsrapport jan-jun 2016
Delårsrapport jan-mar 2016

2015
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2015
Bokslutskommuniké 2015
Delårsrapport jan-sep 2015
Halvårsrapport jan-jun 2015
Delårsrapport jan-mar 2015

2014
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2014
Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport jan-sep 2014
Halvårsrapport jan-jun 2014
Delårsrapport jan-mar 2014

2013
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport jan-sep 2013
Halvårsrapport jan-jun 2013
Delårsrapport jan-mar 2013

2012
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2012
Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport jan-sep 2012
Halvårsrapport jan-jun 2012
Delårsrapport jan-mar 2012

2011
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011
Bokslutskommuniké 2011
Delårsrapport jan-sep 2011
Halvårsrapport jan-jun 2011
Delårsrapport jan-mar 2011

2010
Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010
Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport jan-sep 2010
Halvårsrapport jan-jun 2010
Delårsrapport jan-mar 2010

2009
Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport jan-sep 2009
Halvårsrapport jan-jun 2009
Delårsrapport jan-mar 2009

2008
Årsredovisning 2008
Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport jan-sep 2008
Halårsrapport jan-jun 2008
Delårsrapport jan-mar 2008

2007
Årsredovisning 2007
Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport jan-sep 2007
Halvårsrapport jan-jun 2007
Delårsrapport jan-mar 2007

2006
Årsredovisning 2006
Bokslutskommuniké 2006
Delårsrapport jan-sep 2006
Halvårsrapport jan-jun 2006
Delårsrapport jan-mar 2006

2005
Årsredovisning 2005
Bokslutskommuniké 2005
Delårsrapport jan-sep 2005
Halvårsrapport jan-jun 2005
Delårsrapport jan-mar 2005

2004
Årsredovisning 2004
Bokslutskommuniké 2004
Delårsrapport jan-sep 2004
Halvårsrapport jan-jun 2004
Delårsrapport jan-mar 2004

2003
Årsredovisning 2003
Bokslutskommuniké 2003
Delårsrapport jan-sep 2003
Halvårsrapport jan-jun 2003
Delårsrapport jan-mar 2003

2002
Årsredovisning 2002
Bokslutskommuniké 2002
Delårsrapport jan-sep 2002
Halvårsrapport jan-jun 2002
Delårsrapport jan-mar 2002

2001
Årsredovisning 2001
Bokslutskommuniké 2001
Delårsrapport jan-sep 2001
Halvårsrapport jan-jun 2001
Delårsrapport jan-mar 2001

2000
Årsredovisning 2000
Bokslutskommuniké 2000
Delårsrapport jan-sep 2000
Halvårsrapport jan-jun 2000
Delårsrapport jan-mar 2000

1999
Årsredovisning 1999
Bokslutskommuniké 1999
Delårsrapport jan-sep 1999
Halvårsrapport jan-jun 1999
Delårsrapport jan-mar 1999

Prospekt inför börsintroduceringen

Femårsöversikt


Klicka på bilden för att se den i större format >>

Nyckeltalsdefinitioner

I uppställningen ovan finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som antingen definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering av IFRS. Av ovanstående nyckeltal är det endast nyckeltalet Resultat per aktie som är obligatoriskt och definierat enligt IFRS. Övriga icke-IFRS resultatmått anser Novotek vara relevanta för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma och utvärdera Novoteks prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med andra företags finansiella mått. Definitionen samt i vissa lämpliga fall beskrivning av finansiella mått som inte definieras av IFRS framgår nedan. Resultatmåtten (Försäljningstillväxt, Bruttomarginal, Rörelsemarginal samt Vinstmarginal) är nyckelkomponenter för att följa koncernens värdeskapande.

Försäljningstillväxt
Förändring av summa rörelseintäkter förutom aktiverat arbete för egen räkning.

Bruttomarginal
Resultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

Rörelsemarginal
Resultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Finansiellt riskmått som visar hur stor del av kapitalet som finansierats av ägarna.

Kassalikviditet
Nettokassa i procent av kortfristiga skulder. Finansiellt mått som visar kortsiktig betalningsförmåga.

Nettokassa
Likvida medel.

Medelantal anställda
Genomsnittligt antal årsanställda.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med medelantal anställda.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier.