Finansöversikt

Novoteks mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 15 procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent. Parallellt med detta utvärde­ras förvärvsmöjligheter löpande.

Kalendarium

16 februari 2024
Bokslutskommuniké
januari – december 2023

6 maj 2024
Delårsrapport
januari – mars 2024
samt årsstämma

16 augusti 2024
Halvårsrapport
januari – juni 2024

7 november 2024
Delårsrapport
januari – september 2024

14 februari 2025
Bokslutskommuniké
januari – december 2024

 

 


Finansiella rapporter


Klicka på bilden för att se den i större format >>

Nyckeltalsdefinitioner

I uppställningen ovan finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som antingen definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering av IFRS. Av ovanstående nyckeltal är det endast nyckeltalet Resultat per aktie som är obligatoriskt och definierat enligt IFRS. Övriga icke-IFRS resultatmått anser Novotek vara relevanta för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma och utvärdera Novoteks prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med andra företags finansiella mått. Definitionen samt i vissa lämpliga fall beskrivning av finansiella mått som inte definieras av IFRS framgår nedan. Resultatmåtten (Försäljningstillväxt, Bruttomarginal, Rörelsemarginal samt Vinstmarginal) är nyckelkomponenter för att följa koncernens värdeskapande.

Försäljningstillväxt
Förändring av summa rörelseintäkter förutom aktiverat arbete för egen räkning.

Bruttomarginal
Resultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

Rörelsemarginal
Resultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Finansiellt riskmått som visar hur stor del av kapitalet som finansierats av ägarna.

Kassalikviditet
Nettokassa i procent av kortfristiga skulder. Finansiellt mått som visar kortsiktig betalningsförmåga.

Nettokassa
Likvida medel.

Medelantal anställda
Genomsnittligt antal årsanställda.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med medelantal anställda.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier.