Delårsrapport
januari-september 2023

Juli – september 2023
• Rörelseintäkterna uppgick till 106,0 (91,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (6,1) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (4,2) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,2 (0,4) kronor.
• Orderingången uppgick till 108,9 (103,5) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (1,6) MSEK.

Januari – september 2023
• Rörelseintäkterna uppgick till 347,7 (289,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 23,3 (21,7) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 16,3 (16,2) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,5 (1,6) kronor.
• Orderingången uppgick till 348,4 (288,6) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,5 (28,5) MSEK.

MARKNADSLÄGE

Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka, speciellt inom våra nya områden såsom ”Industrial Data Operations”. Dock ser vi att kunder skjuter upp beslut om beställningar av större nya projekt drivet av den generella oron i omvärlden, vilket påverkat oss negativt även under tredje kvartalet. Samtidigt har konkurrenssituationen inte förändrats och vi behåller våra marknadsandelar. Under kvartalet har omstruktureringskostnader belastat resultatet.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Under kvartalet genomfördes en ledarkonferens för att definiera Novoteks gemensamma färdväg mot 2025 vilket vi valt att kalla ONE Novotek. Det handlar om att förbereda Novotek för snabb tillväxt vad gäller lönsamhet, personal, geografier och på en gång säkerställa våra hållbarhetsmål.

UTSIKTER

Den makroekonomiska situationen tenderar att fortsatt påverka beslutsprocesserna hos kunder till att bli mer långdragna, men bilden är splittrad över olika geografier och industrier. Dock ser vi ett fortsatt stort intresse för de produkter och lösningar vi tillhandahåller på marknaden. Trenden med ökande digitalisering för att möta industrins effektiviseringsbehov är fortsatt stark.

Du kan ladda ner rapporten här >>.

 

Novoteks affärsidé är att leverera produkter och lös­ningar till sina kunder för att säkerstäl­la deras behov av industriell IT och Automation.

+ Guida kunder och integratörer till en lösning som fungerar.
+ Hjälpa kunder och integratörer att implementera lösningen på bästa sätt.
+ Säkerställa lösningen genom att erbjuda tjänster för vidmakthållande.
= “Product management” enligt Novotek.

För att uppnå vår vision har följande delstrategier utarbetats:

  • Fokus på kundernas framgång.
  • Mix av produkter, tjänster och lösningar.
  • Innovativa lösningar för en ny värld.
  • Små till stora lösningar.
  • Geografisk närhet.
  • Ett integrerat och enhetligt Novotek.