Delårsrapport
januari – mars 2024

Januari – mars 2024
• Rörelseintäkterna uppgick till 136,3 (115,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (9,2) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 (6,9) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,9 (0,7) kronor.
• Orderingången uppgick till 135,8 (122,2) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,6 (20,3) MSEK.

MARKNADSLÄGE

Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka, speciellt inom våra nya områden såsom ”Industrial Data Operations”. Trenden att kunder skjuter upp beslut om beställningar av större nya projekt, drivet av den generella oron i omvärlden, fortsätter. Dock har effekten varit mindre under första kvartalet, både i jämförelse med föregående år och slutet på 2023.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Novotek har blivit erbjudna av en av sina viktigaste leverantörer att starta upp verksamhet i Frankrike. Novotek startade därför upp ett bolag i Frankrike med avsikt att påbörja rekryteringar under andra kvartalet för att till slutet på året ha en bas i landet. Tanken är även att se över andra erbjudanden för Novotek att återförsälja i Frankrike.

UTSIKTER

Den makroekonomiska situationen tenderar att fortsatt påverka beslutsprocesserna hos kunder till att bli fortsatt långdragna, men bilden är splittrad över olika geografier och industrier. Dock ser vi ett fortsatt stort intresse för de produkter och lösningar vi tillhandahåller på marknaden. Trenden med ökande digitalisering för att möta industrins effektiviseringsbehov är fortsatt stark.

Du kan ladda ner rapporten här >>.

 

Novoteks affärsidé är att leverera produkter och lös­ningar till sina kunder för att säkerstäl­la deras behov av industriell IT och Automation.

+ Guida kunder och integratörer till en lösning som fungerar.
+ Hjälpa kunder och integratörer att implementera lösningen på bästa sätt.
+ Säkerställa lösningen genom att erbjuda tjänster för vidmakthållande.
= “Product management” enligt Novotek.

För att uppnå vår vision har följande delstrategier utarbetats:

  • Fokus på kundernas framgång.
  • Mix av produkter, tjänster och lösningar.
  • Innovativa lösningar för en ny värld.
  • Små till stora lösningar.
  • Geografisk närhet.
  • Ett integrerat och enhetligt Novotek.