Ersättning till ledande befattningshavare

Novotek skall erbjuda en marknads­mässig totalkompensation som möj­liggör att kvalificerade ledande befatt­ningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är be­roende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive medarbetares unika kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak, max 25 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under verksamhetsåret. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

På årsstämman 2024-05-06 antagna Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare >>.

Utfall av ersättning till ledande befattningshavare återfinns i respektive års årsredovisning.

Till årsstämman 2024
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2024
Ersättningsrapport inför årsstämman 2024

Till årsstämman 2023
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2023
Ersättningsrapport inför årsstämman 2023

Till årsstämman 2022
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2022
Ersättningsrapport inför årsstämman 2022

Till årsstämman 2021
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2021
Ersättningsrapport inför årsstämman 2021

Till årsstämman 2020
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2020

Till årsstämman 2019
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2019

Till årsstämman 2018
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2018

Till årsstämman 2017
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2017

Till årsstämman 2016
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2016

Till årsstämman 2015
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2015

Till årsstämman 2014
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2014

Till årsstämman 2013
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2013

Till årsstämman 2012
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2012

Till årsstämman 2011
Revisorernas yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2011

Incitamentsprogram

Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte.

 

Insiders och insynsrapportering

Till följd av ny insiderlagstiftning (MAR) har Novotek upprättat en förteckning över Personer i ledande ställning (tidigare insynspersoner) samt deras närstående. Personer i ledande ställning i Novotek är styrelseledamöter, VD och CFO samt övriga medlemmar i koncernledningen. Personer i ledande ställning är, liksom deras närstående, skyldiga att inom 3 dagar underrätta såväl Novotek som Finansinspektionen om alla transaktioner* med värdepapper i bolaget.

*Skyldigheten att rapportera gäller endast om ett sammanlagt transaktionsbelopp om 5 000 euro uppnåtts under kalenderåret.

Länk till Finansinspektionens Insynsregister finns här https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient