Styrelse

Styrelsen för Novotek består av följande personer:


Göran Andersson
Bjärred, född 1944, Civilingenjör.
Ordförande.
Styrelseledamot sedan 1986 och ordförande sedan 2006.
Tidigare VD Novotek AB samt SattControl AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: indirekt innehav av 200 000 A-aktier och 538 260 B-aktier samt direkt innehav av 1 500 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Novoteks aktieägare.


Claes Lindqvist
Viken, född 1950, Civilingenjör och Civilekonom.
Styrelseledamot, sedan 2006.
Tidigare VD och koncernchef i Höganäs AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: 10 000 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.


Charlotta Johnsson
Lund, född 1970, Civilingenjör och Teknisk doktor.
Styrelseledamot, sedan 2018.
Vicerektor på LTH, med fokus på Samverkan och Innovation.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Innovation Skåne AB.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.


Fredrik Larsson
Staffanstorp, född 1972, Civilingenjör.
Styrelseledamot, sedan 2014.
Vice VD Idus AB med tidigare erfarenhet som IT-konsult med inriktning på projekt- och programledning.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: indirekt innehav av 522 900 A-aktier och 74 700 B-aktier samt direkt innehav av 500 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Novoteks aktieägare.


Anna Bjelm
Helsingborg, född 1966, Civilingenjör och Executive MBA.
Styrelseledamot, sedan 2017.
VD på aSterling enrichment AB, tidigare VD på Diab AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.

 


 

Utskott
Styrelsen har för närvarande inget ersättningsutskott eller revisionsutskott. Styrelsens uppfattning är att de uppgifter som annars skulle utföras av utskotten, bättre utförs av styrelsen i sin helhet.

 

Styrelsens arbete
Årligen behandlar och fastställer styrelsen en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen anger styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. Den anger också hur styrelsemöten skall genomföras och dokumenteras. Enligt arbetsordningen har Claes Lindqvist ett särskilt ansvar för att granska informationen till Stockholms Fondbörs och media innan den offentliggörs. Anna Bjelm har ett särskilt ansvar att följa administrationens och ekonomifunktionens utveckling.

VD och Koncernledning

Koncernledning för Novotek består av följande personer:


Tobias Antius
Född 1972, Civilingenjör.
CEO Novotekgruppen och Verkställande direktör Novotek AB.
Tidigare VD Novosignal AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav i Novotek AB: Indirekt innehav av 250 000 A-aktier samt direkt innehav av 2 000 B-aktier.


Jonas Hansson
Född 1974.
CFO Novotekgruppen och Ekonomichef Novotek AB.
Anställd sedan 2010.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Veronika Grozdanovska
Född 1970.
Chief Innovation Officer Novotekgruppen och Novotek AB.
Anställd sedan 2021.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Srecko Rahimic
Född 1977.
Direktör för Novotek A/S, Danmark.
Anställd sedan 2021.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Antti Kaikkonen
Född 1978.
Direktör för Novotek Oy, Finland.
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Bjørn Inge Olsen
Född 1970.
Direktör för Novotek AS, Norge.
Anställd sedan 1995.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 30 000 B-aktier.


Mart Scheepers
Född 1964.
Direktör för Novotek B.V., Nederländerna och Novotek BVBA, Belgien.
Anställd sedan 2002.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Jens Molin
Född 1982.
Direktör för Novotek Sverige AB, Sverige.
Anställd sedan 2009.
Aktieinnehav i Novotek AB: Indirekt innehav av 17 B-aktier.


George Walker
Född 1971.
Direktör för Novotek UK & Ireland Ltd, Storbritannien och Irland.
Anställd sedan 2004.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Remo Ingold
Född 1968.
Direktör för Novotek Switzerland AG, Schweiz.
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Revisorer och Revision

Revisorerna utses vid årsstämman. Revisorernas uppgift är att granska företagets årsredovisning, konton, styrelsen och koncernchefens administration å aktieägarnas vägnar. Novotek har antagit International Financial Reporting Standards (IFRS) från 2005 och framåt. Granskning av årsredovisningar, konsoliderade ekonomiska rapporter och konton, och styrelsen och koncernchefens administration utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Vid årsstämman 2021-05-06 utsågs revisionsföretaget Mazars AB till revisor. Revisionsföretaget har anmält att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg är huvudansvarig för revisionen. Dessutom utsågs Anders O Persson till revisor, auktoriserad revisor verksam på Mazars AB.

Mazars AB
Bengt Ekenberg

Född 1960
Auktoriserad revisor

Anders O Persson
Född 1976
Auktoriserad revisor

Utfall av ersättning till revisorer återfinns i respektive års årsredovisning.


Redovisningsprinciper

Novoteks finansiella rapporter upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering standard RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner. Moderbolagets räkenskaper upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget hänvisas till respektive års årsredovisning.