Styrelse

Styrelsen för Novotek består av följande personer:


Sven Kristensson
Eslöv, född 1962, Flygvapnet. Linköpings universitet.
Ordförande.
Styrelseledamot sedan 2022 och ordförande sedan 2023.
VD och koncernchef för Nederman Holding AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: BK Pac AB (ordförande), Diendenport AB (ordförande), Kristensson Holding AB (ordförande), Dr P Håkonssons stiftelser (vice ordförande), Sydsvenska Handelskammaren (vice ordförande) samt Swegon AB.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 3 000 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.


Charlotta Johnsson
Lund, född 1970, Civilingenjör och Teknisk doktor.
Styrelseledamot, sedan 2018.
Vicerektor på LTH, med fokus på Samverkan och Innovation.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Innovation Skåne AB.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.


Fredrik Larsson
Staffanstorp, född 1972, Civilingenjör.
Styrelseledamot, sedan 2014.
Vice VD Idus AB med tidigare erfarenhet som IT-konsult med inriktning på projekt- och programledning.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: indirekt innehav av 522 900 A-aktier och 74 700 B-aktier samt direkt innehav av 500 B-aktier.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till Novoteks aktieägare.


Anna Bjelm
Helsingborg, född 1966, Civilingenjör och Executive MBA.
Styrelseledamot, sedan 2017.
VD på aSterling enrichment AB, tidigare VD på Diab AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.

 


Peter Rosén
Limhamn, född 1968, Civilekonom.
Styrelseledamot sedan 2022.
CFO och vice koncernchef för Hexpol.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.

Oberoende till bolaget och bolagsledningen respektive Novoteks aktieägare.

 


Utskott
Styrelsen har för närvarande inget ersättningsutskott eller revisionsutskott. Styrelsens uppfattning är att de uppgifter som annars skulle utföras av utskotten, bättre utförs av styrelsen i sin helhet.

 

Styrelsens arbete
Årligen behandlar och fastställer styrelsen en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen anger styrelsens arbete och fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsen och verkställande direktören. Den anger också hur styrelsemöten skall genomföras och dokumenteras.

Sven Kristensson har i styrelsen en speciell uppgift att granska och godkänna allt informationsmaterial som skickas till Stockholms fondbörs och media.

Peter Rosén har i styrelsen en speciell uppgift att följa ekonomifunktionens utveckling och precision.

VD och Koncernledning

Koncernledning för Novotek består av följande personer:


Tobias Antius
Född 1972, Civilingenjör.
CEO Novotekgruppen och Verkställande direktör Novotek AB.
Tidigare VD Novosignal AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga.
Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav i Novotek AB: Indirekt innehav av 250 000 A-aktier samt direkt innehav av 2 000 B-aktier.


Veronika Grozdanovska
Född 1970.
Chief Innovation Officer Novotekgruppen och Novotek AB.
Anställd sedan 2021.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 1 000 B-aktier.


Helena Bramstorp
Född 1982.
CFO Novotekgruppen och Novotek AB.
Anställd sedan 2022.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Srecko Rahimic
Född 1977.
Direktör för Novotek A/S, Danmark.
Anställd sedan 2021.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Antti Kaikkonen
Född 1978.
Direktör för Novotek Oy, Finland.
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Bjørn Inge Olsen
Född 1970.
Direktör för Novotek AS, Norge.
Anställd sedan 1995.
Aktieinnehav i Novotek AB: Direkt innehav av 30 000 B-aktier.


Mart Scheepers
Född 1964.
Direktör för Novotek B.V., Nederländerna och Novotek BVBA, Belgien.
Anställd sedan 2002.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Jens Molin
Född 1982.
Direktör för Novotek Sverige AB, Sverige.
Anställd sedan 2009.
Aktieinnehav i Novotek AB: Indirekt innehav av 17 B-aktier.


George Walker
Född 1971.
Direktör för Novotek UK & Ireland Ltd, Storbritannien och Irland.
Anställd sedan 2004.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Remo Ingold
Född 1968.
Direktör för Novotek Switzerland AG, Schweiz.
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav i Novotek AB: Inget.


Revisorer och Revision

Revisorerna utses vid årsstämman. Revisorernas uppgift är att granska företagets årsredovisning, konton, styrelsen och koncernchefens administration å aktieägarnas vägnar. Novotek har antagit International Financial Reporting Standards (IFRS) från 2005 och framåt. Granskning av årsredovisningar, konsoliderade ekonomiska rapporter och konton, och styrelsen och koncernchefens administration utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Vid årsstämman 2024-05-06 utsågs revisionsföretaget Deloitte AB till revisor. Revisionsföretaget har anmält att auktoriserade revisorn Mattias Lönnquist är huvudansvarig för revisionen.

Deloitte AB
Mattias Lönnquist

Född 1981
Auktoriserad revisor
Utfall av ersättning till revisorer återfinns i respektive års årsredovisning.


Redovisningsprinciper

Novoteks finansiella rapporter upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering standard RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner. Moderbolagets räkenskaper upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget hänvisas till respektive års årsredovisning.