Bolagsstyrning

Novotek tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Novotek upprättar årligen en bolagstyrningsrapport som granskas av de externa revisorerna. Bredvid visas de mest centrala bolagsorganen samt funktioner.


Interna regelverk etc.

=> Bolagsordning
=> Styrelsens arbetsordning
=> VD-instruktion
=> Interna styrdokument etc.

Externa regelverk etc.
=> Aktiebolagslagen
=> Svenska och internationella redovisningsregelverk
=> Nasdaq OMX regelverk
=> Svensk kod för bolagsstyrning

 

 

 

* inga separata utskott, hanteras av styrelsen i sin helhet


Bolagsordning

Lagstiftning & bolagsordning

Novotek lyder under svensk lagstiftning och följer de regler och rekommendationer som är förknippade med registreringen på den nordiska OMX-börsen samt annan lagstiftning som är tillämplig i de länder där Novotek har dotterbolag. Detta gäller utöver att Novotek måste följa reglerna enligt bolagsordningen för Novotek. Bolagsordningen läggs fram och beslutas vid bolagsstämman och skall innehålla obligatorisk information om företagets ledning. I bolagsordningen skall det till exempel även framgå vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, aktiekapitalets storlek, antalet aktier, styrelsens storlek och hur bolagsstämma skall utlysas.

Bolagsordning >>, antagen av årsstämman 2021-05-06.


Bolagsstämma

Novoteks årsstämma 2024 för verksamhetsåret 2023 kommer att hållas i Malmö den 6 maj 2024 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C, Malmö. Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen senast den 22 april 2024 (Novotek AB, Att: Sven Kristensson, Box 16014, 200 25 Malmö).

Vid årsstämma äger alla aktieägare, som har registrerats enligt reglerna i kallelsen, rätt att rösta, direkt eller via representanter. Årsstämman utser styrelsens medlemmar, revisorer, dispositionen av vinster och så vidare.

Kallelse till årsstämma sker i enligt med reglerna i bolagsordningen >>.
Dessutom publiceras kallelsen på hemsidan samt i årsredovisningen.

2024
Fullmaktsformulär
Kallelse årsstämma, 2024-05-06

2023
Protokoll från årsstämma, 2023-05-08
Kommuniké årsstämma, 2023-05-08
Kallelse årsstämma, 2023-05-08

2022
Protokoll från årsstämma, 2022-05-10
Kommuniké årsstämma, 2022-05-10
Kallelse årsstämma, 2022-05-10

2021
Protokoll från årsstämma, 2021-05-06
Kommuniké årsstämma, 2021-05-06
Kallelse årsstämma, 2021-05-06

2020
Protokoll från årsstämma, 2020-05-07
Kommuniké årsstämma, 2020-05-07
Kallelse årsstämma, 2020-05-07

2019
Protokoll från årsstämma, 2019-05-08
Kommuniké årsstämma, 2019-05-08
Kallelse årsstämma, 2019-05-08

2018
Protokoll från årsstämma, 2018-05-09
Kommuniké årsstämma, 2018-05-09
Kallelse årsstämma, 2018-05-09

2017
Protokoll från årsstämma, 2017-05-08
Kommuniké årsstämma, 2017-05-08
Kallelse årsstämma, 2017-05-08

2016
Protokoll från årsstämma, 2016-05-09
Kommuniké årsstämma, 2016-05-09
Kallelse årsstämma, 2016-05-09

2015
Protokoll från årsstämma 2015-05-06
Kommuniké årsstämma 2015-05-06
Kallelse årsstämma 2015-05-06

2014
Protokoll från årsstämma 2014-05-07
Kommuniké från årsstämma 2014-05-07
Kallelse årsstämma 2014-05-07

2013
Protokoll från årsstämma 2013-05-06
Kommuniké från årsstämma 2013-05-06
Kallelse årsstämma 2013-05-06

2012
Protokoll från årsstämma 2012-05-03
Kommuniké från årsstämma 2012-05-03
Kallelse årsstämma 2012-05-03

2011
Protokoll från årsstämma 2011-05-05
Kommuniké från årsstämma 2011-05-05
Kallelse årsstämma 2011-05-05

2010
Protokoll från årsstämma 2010-05-06
Kommuniké från årsstämma 2010-05-06
Kallelse årsstämma 2010-05-06

Valberedning

Novoteks valberedningen utses på bolagstämma och har till uppgift att nominera årsstämmans ordförande, styrelsemedlemmar och revisorer samt föreslå arvoden till styrelsen och revisorer. Enligt beslut på årsstämman 2023-05-08 ska valberedningen bestå av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB. Ordförande är Annette Larsson. Enligt förslag i årets kallelse till årsstämma ska bolagets största ägare, röstmässigt, vid behov utse ersättare för ledamot i valberedningen som lämnar sitt uppdrag innan dess arbete är slutfört. Förslag till valberedningen skickas till annette.larsson@idus.se alternativt på telefon: 070 – 657 48 88.

Valberedningens yttrande över val av styrelse till årsstämman 2024-05-06.

Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Sven Kristensson och Peter Rosén.

”I ett bolag gäller det att få en allsidig sammansättning på styrelsen. Storleken på styrelsen bör hållas nere speciellt i ett litet bolag som Novotek. Novotek har därför valt att styrelseledamöterna skall ha så olika inriktning som möjligt och spegla bolagets behov.

Novotek eftersträvar även en jämn könsfördelning (i enlighet med Kodens rekommendation om ca 40 %).

Nedan styrelsens sammansättning och erfarenheter.

Sven Kristensson föreslås som styrelsens ordförande. Sven är civilingenjör och har en lång och bred erfarenhet av att leda företag i tillväxt från bland annat Getinge, Åkerlund & Rausing med flera. Han är idag VD och koncernchef på Nederman Holding samt styrelseledamot i Swegon med flera bolag.

Peter Rosén är civilekonom och har en bred erfarenhet från ledande positioner som CFO och Vice CEO från företag som Flügger, Cloetta, Resurs Holding med flera bolag. Han är idag CFO och vice koncernchef på Hexpol.

Fredrik Larsson är civilingenjör och har mångårig erfarenhet som projektledare och lösningsarkitekt inom telekomindustrin. Gemensam nämnare för många projekt inom Novoteks bransch och telekomindustrin har varit att de handlat om att införa standardplattformar i en komplex verksamhet med användning av en global leveransmodell. Han är idag vVD på Idus.

Anna Bjelm är civilingenjör och har en Executive MBA. Hennes erfarenhet med arbete i ledande befattningar inom Lean i en rad företag är viktig för Novotek. Lean främjar effektiviteten i bolag och är vad Novotek erbjuder sina kunder. Hon är idag VD på aSterling enrichment.

Charlotta Johnsson är teknologie doktor, professor och är idag rektor på LTH Campus Helsingborg med fokus på Samverkan och Innovation. Hon har en gedigen erfarenhet av forskning och utveckling inom bl.a. Operation Management, Smart Manufacturing och Digitalization samt har arbetserfarenhet från samma industri som Novotek. Samverkan med forskning och utveckling blir allt viktigare för Novotek.”