Home MFN News Items Kallelse till årsstämma
,

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 klockan 17.00 på Rica Hotel Malmö, Stortorget 15, 211 22 Malmö. Lokal: Västra Hamnen.

Informationen i denna kallelse är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl. 9.00 (CET).

 

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

 

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 april 2011

– anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 29 april 2011 klockan 12.00

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 29 april 2011.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-316900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post ’info@novotek.se’

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2011-04-19.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
 10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
 13. Beslut om valberedning
 14. Övriga eventuella frågor
 15. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 66 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås Ingvar Unnerstam.

 

Punkt 8b Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 10 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 maj.

 

Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson föreslår följande: Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode om totalt 475 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. I enlighet med föregående år föreslås för 2011 att ordförande när han utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete erhåller ersättning baserat på löpande räkning.

Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Olof Sand, Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam och Göran Andersson. Nyval föreslås av Fredrik Svensson. Torsten Cegrell har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

 

Punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2012. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2009. Med ledande befattningshavare avses verkställade direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans

beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

 

Punkt 13 Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson, representerande Arvid Svensson AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Vidare föreslås att styrelsen gemensamt vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

 

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med tisdagen den 12 april 2011.

 

Malmö i april 2011

Styrelsen

 

 

Informationen i denna kallelse är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl. 9.00 (CET).

Fler mfn_news