Home MFN News Items Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2023
,

Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2023

Oktober – december 2023
• Rörelseintäkterna uppgick till 155,3 (144,1) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 24,7 (20,4) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 17,0 (16,2) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,6 (1,3) kronor.
• Orderingången uppgick till 174,1 (166,2) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 (20,8) MSEK.

Januari – december 2023
• Rörelseintäkterna uppgick till 503,0 (433,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 48,0 (42,1) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 33,3 (32,4) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 3,1 (2,9) kronor.
• Orderingången uppgick till 522,5 (454,8) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41,8 (49,3) MSEK.
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,65 (1,50) kronor per aktie.

Marknadsläge
Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka, speciellt inom våra nya områden såsom ”Industrial Data Operations”. Trenden att kunder skjuter upp beslut om beställningar av större nya projekt, drivet av den generella oron i omvärlden, fortsätter. Dock har effekten varit mindre under fjärde kvartalet. Flera större kunder beställde i slutet av året affärer som skjutits på under året.

Strategiska och viktiga händelser under fjärde kvartalet samt helåret
Utvecklingen av UK&I verksamheten var i fokus under 2023 med både integration av den förvärvade enheten såväl som utvidgning till Irland. Detta ger oss en stabil grund att fortsätta växa där.
I maj avgick vår grundare Göran Andersson som styrelseordförande och ersattes av Sven Kristensson. Sven kommer med sin breda erfarenhet hjälpa Novotek på den inslagna vägen att växa och göra detta lönsamt.
I höstas genomfördes en ledarkonferens för att definiera Novoteks gemensamma färdväg mot 2025 vilket vi valt att kalla ONE Novotek. Det handlar om att förbereda Novotek för snabb tillväxt vad gäller lönsamhet, personal, geografier och på en gång säkerställa våra hållbarhetsmål.

Utsikter
Den makroekonomiska situationen tenderar att fortsatt påverka beslutsprocesserna hos kunder till att bli mer långdragna, men bilden är splittrad över olika geografier och industrier. Dock ser vi ett fortsatt stort intresse för de produkter och lösningar vi tillhandahåller på marknaden. Trenden med ökande digitalisering för att möta industrins effektiviseringsbehov är fortsatt stark.

Fler mfn_news