Home MFN News Items Kallelse till årsstämma i Novotek AB
,

Kallelse till årsstämma i Novotek AB

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i NOVOTEK AB, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2024 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C, Malmö.

Aktier och röster
I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 25 april 2024, dels senast 29 april 2024 till bolaget anmäla sin avsikt att delta.
Anmälan ska göras per post till Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller via e-post till info@novotek.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud, uppges. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd 25 april 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 25 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
15. Beslut om valberedning
16. Övriga eventuella frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:
Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Sven Kristensson.
Punkt 8b Styrelsen föreslår att som utdelning för verksamhetsåret 2023 lämnas en ordinarie utdelning om 1,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 maj.
Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson (ordförande) som representant för Noveko Syd AB föreslår följande:
Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Styrelsearvode om totalt 900 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden med 400 tusen kronor och med 125 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna.
Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Sven Kristensson och Peter Rosén.
Till styrelseordförande föreslås Sven Kristensson.
Punkt 12 Valberedningen föreslår att inför årsstämman 2024 välja revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att om stämman beslutar enligt förslaget så kommer Mattias Lönnquist att vara huvudansvarig revisor.
Punkt 13 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att gälla till det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna dock som längst fram till årsstämman 2028. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2020. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.
Sammanfattningsvis skall Novotek erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och får uppgå till högst 25 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under verksamhetsåret. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.
Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det
Punkt 15 Till valberedning föreslås Annette Larsson (ordförande), som representant för Noveko Syd AB, Ulf Andersson som representant för Novotime AB och Emil Hjalmarsson som representant för Grenspecialisten Förvaltning AB. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende årsstämmans ordförande, styrelse, arvoden samt revisor. Vidare föreslås att bolagets största ägare vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Övrigt
Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgänglig hos bolaget samt för nedladdning från bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Malmö i mars 2024
Novotek AB
Styrelsen

Fler mfn_news