Home MFN News Items Novotek AB: Kommuniké från årsstämma
,

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Novotek AB höll idag 2024-05-06 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning
Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2023 dela ut en ordinarie utdelning om 1,65 kronor per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2024. Utdelningen beräknas ske den 14 maj 2024.

Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sven Kristensson (ordförande), Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson och Peter Rosén.

Valberedning
Årsstämman valde valberedningens ledamöter Annette Larsson (ordförande) som representant för Noveko Syd AB, Ulf Andersson som representant för Novotime AB samt Emil Hjalmarsson som representant för Grenspecialisten Förvaltning AB.

Revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget Deloitte AB med huvudansvarig revisor Mattias Lönnquist.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.
Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompentens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och får uppgå till högst 25 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under verksamhetsåret. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse
Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett arvode om 900 tkr fördelat på 400 tkr till styrelseordförande samt 125 tkr till övriga styrelseledamöter.

Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport för 2023 godkändes.

Fler mfn_news