Home MFN News Items Novotek AB: Delårsrapport januari-mars 2023
,

Novotek AB: Delårsrapport januari-mars 2023

Novotek AB: Delårsrapport januari-mars 2023

Delårsrapport januari-mars 2023

Januari-mars 2023
• Rörelseintäkterna uppgick till 115,8 (106,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,2 (10,5) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 (7,0) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,7 (0,7) kronor.
• Orderingången uppgick till 122,2 (100,7) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 (16,3) MSEK.

Marknadsläge
Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka. Dock ser vi att kunder skjuter upp beslut om beställningar drivet av den generella oron i omvärlden. Det har också påverkat oss negativt under första kvartalet där förväntade beställningar senarelagts. Samtidigt har konkurrenssituationen inte förändrats och vi behåller våra marknadsandelar.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Sammanslagningen av verksamheterna i UK är snart genomförda och beslut har fattats att ta nästa strategiska steg och utöka verksamheten till Irland. Detta skedde under inledningen av april. Fokus är på fortsatt utveckling och tillväxt inom de erbjudanden som framtagits under senaste åren.

Utsikter
Den makroekonomiska situationen tenderar att fortsatt påverka beslutsprocesserna hos kunder till att bli mer långdragna.  Dock ser vi ett fortsatt stort intresse för de produkter och lösningar vi tillhandahåller på marknaden. Trenden med ökande digitalisering för att möta industrins effektiviseringsbehov är fortsatt stark.

För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius                    
CEO och verkställande direktör             
073-6338915                      
tobias.antius@novotek.com            

Helena Bramstorp
CFO
070-9989133
helena.bramstorp@novotek.com

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj, 2023 kl. 16:00 (CEST).

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans. Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat. Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447

 


Dokument: Novotek Delårsrapport januari-mars 2023

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1626681

Novotek AB / 68 Kvartalsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1626681  08.05.2023 CET/CEST

Fler mfn_news