Home MFN News Items Novotek AB: Delårsrapport januari – mars 2024
,

Novotek AB: Delårsrapport januari – mars 2024

Januari-mars 2024
•Rörelseintäkterna uppgick till 136,3 (115,8) MSEK.
•Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (9,2) MSEK.
•Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 (6,9) MSEK.
•Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,9 (0,7) kronor.
•Orderingången uppgick till 135,8 (122,2) MSEK.
•Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,6 (20,3) MSEK.

Marknadsläge
Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka, speciellt inom våra nya områden såsom ”Industrial Data Operations”. Trenden att kunder skjuter upp beslut om beställningar av större nya projekt, drivet av den generella oron i omvärlden, fortsätter. Dock har effekten varit mindre under första kvartalet, både i jämförelse med föregående år och slutet på 2023.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Novotek har blivit erbjudna av en av sina viktigaste leverantörer att starta upp verksamhet i Frankrike. Novotek startade därför upp ett bolag i Frankrike med avsikt att påbörja rekryteringar under andra kvartalet för att till slutet på året ha en bas i landet. Tanken är även att se över andra erbjudanden för Novotek att återförsälja i Frankrike.

Utsikter
Den makroekonomiska situationen tenderar att fortsatt påverka beslutsprocesserna hos kunder till att bli fortsatt långdragna, men bilden är splittrad över olika geografier och industrier. Dock ser vi ett fortsatt stort intresse för de produkter och lösningar vi tillhandahåller på marknaden. Trenden med ökande digitalisering för att möta industrins effektiviseringsbehov är fortsatt stark.

Fler mfn_news