Home MFN News Items Novotek AB: Halvårsrapport januari-juni 2023
,

Novotek AB: Halvårsrapport januari-juni 2023

Novotek AB: Halvårsrapport januari-juni 2023

Halvårsrapport januari-juni 2023

April – juni 2023
•    Rörelseintäkterna uppgick till 125,9 (91,5) MSEK.
•    Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (5,1) MSEK.
•    Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (5,0) MSEK.
•    Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,7 (0,5) kronor.
•    Orderingången uppgick till 117,3 (84,4) MSEK.
•    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (10,6) MSEK.

Januari – juni 2023
•    Rörelseintäkterna uppgick till 241,7 (197,9) MSEK.
•    Rörelseresultatet uppgick till 19,0 (15,6) MSEK.
•    Resultatet efter skatt uppgick till 14,0 (12,0) MSEK.
•    Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,3 (1,2) kronor.
•    Orderingången uppgick till 239,5 (185,1) MSEK.
•    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,4 (26,9) MSEK.

Marknadsläge
Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka, speciellt inom våra nya områden såsom ”Industrial Data Operations”. Dock ser vi att kunder skjuter upp beslut om beställningar av större nya projekt drivet av den generella oron i omvärlden, vilket påverkat oss negativt under andra kvartalet. Samtidigt har konkurrenssituationen inte förändrats och vi behåller våra marknadsandelar.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet
Integrationen i UK&I fortsätter att utvecklas på ett bra sätt och flera positiva förändringar har skett. På stämman i maj avgick vår grundare Göran Andersson som styrelseordförande och ersattes av Sven Kristensson. Sven kommer att tillsammans med övrig styrelse och ledning bidraga till att utveckla Novotek på den inslagna vägen mot fortsatt lönsam tillväxt.

Utsikter
Den makroekonomiska situationen tenderar att fortsatt påverka beslutsprocesserna hos kunder till att bli mer långdragna, men bilden är splittrad över olika geografier och industrier. Dock ser vi ett fortsatt stort intresse för de produkter och lösningar vi tillhandahåller på marknaden. Trenden med ökande digitalisering för att möta industrins effektiviseringsbehov är fortsatt stark.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp
CFO
070-9989133 
helena.bramstorp@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti, 2023 kl. 08:30 (CEST).

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans. Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat. Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447


Dokument: Novotek AB Halvårsrapport januari-juni

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1706221

Novotek AB / 78 Halvårsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1706221  18.08.2023 CET/CEST

Fler mfn_news