Home MFN News Items Novotek AB: Delårsrapport januari – september 2022
,

Novotek AB: Delårsrapport januari – september 2022

Novotek AB: Delårsrapport januari – september 2022

Delårsrapport januari – september 2022

• Rörelseintäkterna uppgick till 289,5 (281,5) MSEK, varav 91,6 (82,2) under tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 21,7 (33,0) MSEK, varav 6,1 (8,4) under tredje kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 16,2 (25,1) MSEK, varav 4,2 (6,0) under tredje kvartalet.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,5 (2,4) kronor, varav 0,4 (0,6) under tredje kvartalet.
• Orderingången uppgick till 288,6 (275,1) MSEK, varav 103,5 (80,9) under tredje kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,5 (31,0) MSEK, varav 1,6 (3,5) under tredje kvartalet.

Marknadsläge
Novoteks utveckling under tredje kvartalet var fortsatt utmanande främst påverkat av den förändrade omvärlden. Förskjutningar av större affärer sker fortsatt och en ogynnsam produktmix samt ökade kostnader för mer sälj- och marknadspersonal jämfört med tidigare år bidrog till en vinstförsämring. De uppskjutna affärerna var främst synliga i Sverige medan övriga marknader utvecklats mer balanserat. Investeringarna i ökade marknads- och försäljningsresurser förväntas ge positiva resultat under kommande kvartal.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet
Novotek firade under slutet av september sitt uppskjutna 35-års jubileum där alla anställda var inbjudna till Malmö för ett par dagar av firande. I samband med detta startades flera framtidsinriktade initiativ för att ta nästa steg i Novoteks utveckling.    

Utsikter
Vi ser fortsatt hur den makroekonomiska och geopolitiska situationen har påverkat investeringsviljan negativt på kort sikt. Osäkerheten framöver har ökat men på medellång och lång sikt är dock intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber Security och Industri 4.0 fortsatt starkt.

Händelser efter balansdagen 
Novotek förvärvade den 1 november 100 % av aktierna i Astec IT Solutions Ltd. Astecs verksamhet bedrivs huvudsakligen i Storbritannien och kompletterar Novoteks nuvarande verksamhet. Astec arbetar med att implementera lösningar baserade på framför allt samma leverantörer som Novotek återförsäljer och Astec kommer därför att på ett utmärkt sätt utvidga Novotekgruppens verksamhet i UK. För ytterligare information hänvisas till det pressmeddelande som publicerades på vår hemsida www.novotek.com per 2022-11-01.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp
CFO
070-9989133 
helena.bramstorp@novotek.com

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november, 2022 kl. 08:30 (CET)

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447
 


Dokument: Novotek AB: Delårsrapport januari – september 2022

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1483607

Novotek AB / 68 Kvartalsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1483607  10.11.2022 CET/CEST

Fler mfn_news