Home MFN News Items Novotek AB: Kallelse till årsstämma
,

Novotek AB: Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i NOVOTEK AB, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C, Malmö.

Aktier och röster 
I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster. 

Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2 maj 2022, dels senast 4 maj 2022 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. 

Anmälan ska göras per post till Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller via e-post till info@novotek.se'. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud, uppges. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd 2 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 2 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande och val av ordförande
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Anförande av verkställande direktören
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.    Beslut om 
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt        koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10.    Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11.    Val av styrelse och styrelseordförande
12.    Val av revisor
13.    Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
14.    Beslut om valberedning
15.    Övriga eventuella frågor
16.    Stämmans avslutande     

Förslag till beslut
Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:
Punkt 1    Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Göran Andersson.
Punkt 8b     Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2021 lämnas en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie, Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 17 maj. 
Punkt 9-11        Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson (ordförande) som representant för Noveko Syd AB föreslår följande: 
Sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. 
Styrelsearvode om totalt 660 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 110 tusen kronor och 110 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. 
Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Göran Andersson och Charlotta Johnsson samt nyval av Sven Kristensson och Peter Rosén. 
"Sven Kristensson, idag CEO för Nederman, har en lång och bred erfarenhet av att leda företag i tillväxt från bland annat Getinge, Åkerlund & Rausing med flera. Han är vidare styrelseledamot i Swegon med flera bolag. 
Peter Rosén, idag CFO  och vice CEO för Hexpol, har en bred erfarenhet från ledande positioner som CFO och Vice CEO från företag som Flügger, Cloetta, Resurs Holding med flera.
"
Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.
Punkt 12        Valberedningen föreslår omval av Mazars AB. Revisionsbyrån har meddelat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Anders O Persson att vara huvudansvarig revisor.
Vidare föreslås att även Caroline Norrsand, verksam vid Mazars AB, väljs till revisor.
Punkt 14        Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende årsstämmans ordförande, styrelse och arvoden samt revisor. Vidare föreslås att bolagets största ägare vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Övrigt 
Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgänglig hos bolaget samt för nedladdning från bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

Malmö i mars 2022
Novotek AB
Styrelsen    
 


Dokument: Novotek AB Kallelse till årsstämma 2022-05-10

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1317101

Novotek AB / 62 Kallelse till årsstämma

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1317101  31.03.2022 

Fler mfn_news