Home MFN News Items Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2014
,

Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2014

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

* Orderingången uppgick till 211,9 (203,8) MSEK, varav 73,6 (76,9) under fjärde kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 221,5 (195,9) MSEK, varav 68,0 (60,1) under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (13,8) MSEK, varav 6,6 (7,2) under fjärde kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 13,8 (10,2) MSEK, varav 5,7 (5,4) under fjärde kvartalet
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,3 (0,9) kronor, varav 0,5 (0,5) under fjärde kvartalet
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,2 (14,3), vilket motsvarar 2,0 (1,3) per aktie
* Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 om 1,0 (1,0) kronor per aktie

Marknadsläge

Hela 2014 präglades av osäkerhet och många kundprojekt senare­lades och detta var speciellt märkbart under andra och tredje kvartalet. Under slutet av året skedde en förbättring och avslutningen på året var god, framförallt med avseende på befintliga kunder inom automationsområdet.

 

Strategiska och viktiga händelser under året

Under 2014 har Novotek fortsatt att utveckla sina lösningar inom hantering av arbetsflöden och så kallad BPM (Business Process Management). Detta resulterade i att Novotek vann juryns pris för innovativa automationslösningar på Nordens största automationsmässa, Scanautomatik, under början av oktober. Det som fick juryn att slutligen falla för Novoteks lösning var det innovativa sättet att använda Google Glass, en så kallad wearable, som gör det möjligt för användare att på ett enkelt och naturligt sätt arbeta med arbetsinstruktioner utan att behöva flytta fokus från uppgiften. Lösningen bygger på GEs Proficy Workflow och Google Glass, i vilka arbetsinstruktionernas olika moment presenteras i skärmen i Google Glass. Denna lösning har rönt global uppmärksamhet och Novotek har bland annat visat upp den på GE event i USA.

Novotek har även under året fortsatt renodlingen mot produkter och lösningar. Ett par nya produkterbjudanden har utvärderats och kommer succesivt att testas i några länder för att sedan tas upp på alla marknader som Novotek verkar på.

 

Utsikter

Osäkerheten i marknaden kvarstår men positiva signaler kan skönjas på alla branscher med undantag av oljeindustrin. Arbetet med att vässa erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta vinna nya kunder.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat Perioden oktober-december 2014

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2014 ett rörelseresultat om 6,6 (7,2) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 68,0 (60,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (12,0) procent.

Perioden januari – december 2014

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat om 16,8 (13,8) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,3 (0,9) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 221,5 (195,9) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 (7,0) procent.   

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden ­januari-december 2014 till 21,2 (14,3) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 54,3 (54,0) procent.

Likvida medel uppgick 52,0 (42,5) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till december ökat med 11 personer. Den 31 december 2014 uppgick antalet anställda till 125 jämfört med 114 föregående år.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (0,7) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 1,7 (0,4) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2014 till 8,9 (9,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,1 (4,6) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,3 (8,9) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,2 (9,2) miljoner kronor.

Kommande rapporttillfällen

6 maj 2015, Årsstämma för verksamhetsåret 2014

6 maj 2015, Delårsrapport januari-mars 2015

6 augusti 2015, Delårsrapport april-juni 2015

6 november 2015, Delårsrapport juli-september 2015

12 februari 2016, Bokslutskommuniké oktober-december 2015

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Bokslutskommuniké för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2013.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2013 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2014.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Årsredovisning

Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med 10 april 2015.

 

Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdagen den 6 maj 2015 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C, Malmö. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,0 kronor per aktie.

 

Valberedning

Valberedningen består av Fredrik Svensson som representant för Arvid Svensson Invest, Ingvar Unnerstam och som representant för Noveko Syd AB, Göran Andersson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

 

Underskrift Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 10 februari 2015

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson, Ordförande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam  

Fredrik Larsson

Tobias Antius, Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com  

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ­NOVOTEK AB (publ) skall offentlig­göra enligt lagen om värde­pappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari, 2015 kl. 14.00 (CET).

 

Novotek AB Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

Fler mfn_news