Home MFN News Items Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2015
,

Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2015

• Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet

• Rörelseintäkterna uppgick till 218,7 (221,5) MSEK, varav 62,4 (68,0) under fjärde kvartalet

• Rörelseresultatet uppgick till 18,8 (16,8) MSEK, varav 7,7 (6,6) under fjärde kvartalet

• Resultatet efter skatt uppgick till 14,4 (13,8) MSEK, varav 5,9 (5,7) under fjärde kvartalet

• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,4 (1,3) kronor, varav 0,6 (0,5) under fjärde kvartalet

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 (21,2) MSEK, vilket motsvarar 1,2 (2,0) kronor per aktie

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 om 1,0 (1,0) kronor per aktie

Marknadsläge

Hela 2015 präglades av osäkerhet och många kundprojekt senarelades och detta ändrades inte förrän under slutet av tredje kvartalet. Förbättringen höll i sig och avslutningen på året var god, framförallt med avseende på befintliga kunder inom automationsområdet.  

 

Strategiska och viktiga händelser under året

Under slutet av tredje kvartalet lanserade Novoteks största leverantör General Electric (GE) sin nya molntjänst Predix. Detta skall markera starten på en industrialisering av Internet som kommer att addera något unikt till IoT (Internet of Things) området. En annan leverantör till Novotek, Kepware blev under slutet av året uppköpta av PTC (Parametric Technology Corporation), en av de ledande leverantörerna av CAD och PLM mjukvara som under de senaste året satsat mycket inom IoT. Detta kommer att ge ytterligare möjligheter för Novotek att tillgodose sina kunders behov av innovativa lösningar inom IoT under de kommande åren. Till de tidigare leverantörerna adderades även under året Auvesy GmbH, som med sin innovativa mjukvara för versionshantering revolutionerat marknaden och utgör ett bra tillskott till Novoteks portfölj.  

Utsikter

Marknaden är stabil med tillväxt på låga nivåer. Trenden inom olje­industrin är fortsatt negativ. Arbetet med att tillföra erbjudandena fortsätter både från GE och PTC, allt för att Novotek skall kunna fortsätta få nya kunder.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden oktober-december 2015

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2015 ett rörelseresultat om 7,7 (6,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 62,4 (68,0) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 12,3 (9,7) procent.

Perioden januari-december 2015

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat om 18,8 (16,8) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,4 (1,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 218,7 (221,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 (7,6) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-december 2015 till 12,9 (21,2) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 54,4 (54,3) procent.

Likvida medel uppgick 50,8 (52,0) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till december minskat med 11 personer. Den 31 december 2015 uppgick antalet anställda till 114 jämfört med 125 föregående år.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,9) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 1,3 (1,7) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2015 till 9,3 (8,9) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,0 (10,1) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,3 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,6 (12,2) miljoner kronor.

 

Kommande rapporttillfällen

9 maj 2016, Årsstämma för verksamhetsåret 2015

9 maj 2016, Delårsrapport januari-mars 2016

11 augusti 2016, Delårsrapport april-juni 2016

10 november 2016, Delårsrapport juli-september 2016

16 februari 2017, Bokslutskommuniké oktober-december 2016

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2014.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2014 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2015.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Årsredovisning

Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med 13 april 2016.

 

Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdagen den 9 maj 2016 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,00 kronor per aktie.

 

Valberedning

Valberedningen består av Fredrik Svensson som representant för Arvid Svensson Invest, Ingvar Unnerstam och som representant för Noveko Syd AB, Göran Andersson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 12 februari 2016

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson

Ordförande

 

Claes Lindqvist

 

Ingvar Unnerstam

 

Fredrik Larsson

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information

kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari, 2016 kl. 14.00 (CET).

 

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

Fler mfn_news