Home MFN News Items Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2017
,

Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2017

  • Rörelseintäkterna uppgick till 235,8 (212,1) MSEK varav 80,0 (66,0) under fjärde kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,6 (20,6) MSEK, varav 13,0 (9,3) under fjärde kvartalet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20,7 (15,7) MSEK, varav 10,8 (7,1) under fjärde kvartalet.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,9 (1,5) kronor, varav 1,0 (0,7) under fjärde kvartalet.
  • Orderingången uppgick till 230,5 (203,8) MSEK, varav 87,2 (73,2) under fjärde kvartalet.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,0 (18,7) MSEK, vilket motsvarar 2,0 (1,8) kronor per aktie.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 1,25 (1,25) kronor per aktie.

Marknadsläge

Hela 2017 har varit ett år med bra utveckling inom tjänster men med en mer stabil situation kring produkter. Intresset för de nya områdena som Novotek satsat på, Digitalisering och Cyber security, har under året växt men inte så snabbt som förväntats.
Traditionella områden som automation har under året utvecklats väl i alla länder och segment med undantag för olja och gas som fortsatt är på låga nivåer.

Strategiska och viktiga händelser under året

Under 2017 genomfördes det största förvärvet i Novoteks historia genom förvärvet av Kerrco i slutet av tredje kvartalet. Detta markerar en större förändring inom Novotek, då det adderade en marknad som är lika stor som hela marknaden i Norden och Benelux tillsammans samt adderar cirka 20 procent i omsättning.
Kerrco har en verksamhet som är mycket lik Novoteks men möjligheter finns att addera produkter till Kerrcos produktportfölj från Novoteks leverantörer.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låga nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och Cyber security samt bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden. Detta gäller nu även Novoteks nya områden i Storbritannien och Irland.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden oktober-december 2017
Novotekkoncernen redovisar för det fjärde kvartalet 2017 ett rörelseresultat 13,0 (9,3) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,0 (0,7) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 80,0 (66,0) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 (14,1) procent.

Perioden januari-december 2017
Novotekkoncernen redovisar för perioden januari – december 2017 ett rörelseresultat om 26,6 (20,6) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 1,9 (1,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 235,8 (212,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 (9,7) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-december 2017 till 21,0 (18,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 51,6 (54,9) procent. Likvida medel uppgick 41,7 (60,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till december 2017 ökat med 15 personer, varav 13 personer hänför sig till förvärvet av Kerrco. Den 31 december 2017 uppgick antalet anställda till 120 jämfört med 105 föregående år.
Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (1,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 0,1 (0,2) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2017 till 9,1 (8,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,7 (9,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 11,5 (10,6) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,7 (14,5) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Vårt distributörsavtal med GE (General Electric) har i väntan på GEs interna omstrukturering förlängts ytterligare fram till 31 mars. Med hänsyn till vårt mångåriga och nära samarbete med GE ser vi inga problem med att få nytt avtal med GE. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person IFRS 15 "Intäkter från avtal med kunder" och IFRS 9 "Finansiella instrument" kommer att tillämpas från och med 1 januari 2018. Novotek bedömning är att IFRS 15 inte kommer att innebära någon materiell påverkan på koncernens resultat och ställning.

Vad gäller IFRS 9 är bedömningen att den nya standarden inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på koncernens klassificering och värdering av finansiella instrument. Den nya modellen för beräkning av kreditförlustreserv utgår från förväntade kreditförluster istället för konstaterade förluster, vilket innebär tidigare redovisning av kreditförluster, men då koncernen historiskt sett haft obetydliga kreditförluster väntas effekten ej vara materiell. Slutligen kommer IFRS 16 "Leasingavtal" att tillämpas från och med 1 januari 2019. Denna standard kommer att medföra effekter på koncernens finansiella rapportering och koncernen utvärderar för närvarande effekterna av införandet av standarden.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2016. Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2017.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Årsredovisning

Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med 13 april 2018.

Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdagen den 9 maj 2018 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 1,25 kronor per aktie.

Valberedning

Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson, huvudägare, samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Kommande rapporttillfällen

9 maj 2018, 
Delårsrapport 
januari – mars 2018 
samt årsstämma

9 augusti 2018,
Delårsrapport
januari – juni 2018

9 november 2018,
Delårsrapport
januari – september 2018

14 februari 2019,
Bokslutskommuniké
januari – december 2018

Malmö 15 februari 2018

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2018 kl. 14:00 (CET).

Fler mfn_news