Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – september 2012
,

Novotek: Delårsrapport januari – september 2012

* Orderingången uppgick till 126,4 (150,0) MSEK, varav 37,9 (46,9) under tredje kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 138,8 (140,7) MSEK, varav 41,3 (46,7) under tredje kvartalet 
* Resultat från andel i intressebolag (i föregående rapport benämnt Jämförelsestörande post*) uppgick till -7,0 (0,0) MSEK, varav 0,0 (0,0) under tredje kvartalet
* Rörelseresultatet exklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till 6,7 (6,6) MSEK, varav 1,3 (1,9) under tredje kvartalet. Rörelseresultatet inklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till -0,3 (6,6)  MSEK, varav 1,3 (1,9) under tredje kvartalet
* Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,4 (7,2) MSEK, varav 1,1 (2,2) under tredje kvartalet 
* Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 (5,0) MSEK, varav 0,8 (1,5) under tredje kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till -0,2 (0,5) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet

 

* avser nerskrivning av DanProces Engineering A/S

Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag

Marknadsläge

Även tredje kvartalet 2012 präglades av osäkerhet kring utvecklingen av ekonomin i Europa, förutom i Norge där marknaden inte påverkats. Senareläggningar av investeringar inom Novoteks områden har fortsatt. Novoteks fokus på mindre kundprojekt inom industriell IT och Automation fungerade väl och effekterna av senareläggningarna begränsades.

 

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

I arbetet med renodling och förbättring av effektiviteten har beslut fattats att anställa en VD för Sverigebolaget som enkom skall syssla med utveckling av den svenska verksamheten. Rekryteringen avslutades under oktober månad och ny VD har anställts från och med 1 januari 2013.

Novotek har i september månad avyttrat sin andel i intressebolaget DanProces Engineering A/S. Köpeskillingen uppgick till 700 000 DKK och medför en realisationsförlust som helt täcks av tidigare gjord reservering. Efter försäljningen kvarstår visst engagemang från Novoteks sida i form av lån och borgensåtagende.

 

Utsikter

Osäkerheten finns kvar i marknaden vilket hämmar investeringsviljan. Avmattning för mindre kundprojekt är dock inte lika tydlig som för stora.

 

Resultat  och finansiell ställning

Perioden juli-september 2012

Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2012 ett rörelseresultat exklusive resultat från andel i intressebolag på 1,3 (2,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet inklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till 1,3 (2,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,1 (2,2) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 41,3 (49,9) miljoner kronor. Rörelsemarginalen exklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till 3,1 (4,2) procent.

 

Perioden januari-september 2012

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat exklusive resultat från andel i intressebolag om 6,7 (7,2) miljoner kronor. Rörelseresultatet inklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till -0,3 (7,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,4 (7,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till -0,2 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 138,8 (150,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen exklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till 4,8 (4,8) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2012 till 9,1 (5,8) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 61,9 (62,3) procent.

Likvida medel uppgick till 34,1 (30,5) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (4,3) miljoner skulder. Förändringen av räntebärande skulder är hänförlig i sin helhet till dekonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till september minskat med 13 personer. Den 30 september 2012 uppgick antalet anställda till 110. I jämförelse med den 30 september 2011 är detta en minskning med 20 personer. Huvuddelen av minskning är hänförlig till dekonsolideringen av DanProces Engineering A/S från och med första kvartalet 2012.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under de tre första kvartalen uppgick till 0,5 (1,1) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2012 till 4,8 (7,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,1 (5,6) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 6,6 (5,3) miljoner kronor samt realisationsförlust vid försäljning av intressebolaget DanProces Engineering A/S med 4,1 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 5,1 (6,5) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2011.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2011 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2012.

 

Kommande rapporttillfällen

11 februari 2013

Bokslutskommuniké oktober-december 2012

 

6 maj 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 samt årsstämma

 

Övrigt

Sveriges regering har föreslagit att bolagsskatten ska sänkas från nuvarande 26,3 % till 22 %. Ändringen har ingen väsentlig påverkan (via befintliga uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag i Sverige) på Novoteks resultat och finansiella ställning.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 1 november 2012

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson Ordförande

Claes Lindqvist

Olof Sand

Fredrik Svensson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november, 2012 kl. 15.00 (CET).

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Fler mfn_news