Home MFN News Items Novotek: Delårsrapport januari – september 2015
,

Novotek: Delårsrapport januari – september 2015

* Orderingången uppgick till 147,7 (138,3) MSEK, varav 37,9 (42,8) under tredje kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 156,3 (153,5) MSEK, varav 48,0 (50,7) under tredje kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (10,1) MSEK, varav 3,7 (2,5) under tredje kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 8,5 (8,1) MSEK, varav 2,9 (2,2) under tredje kvartalet
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,8) kronor, varav 0,3 (0,2) under tredje kvartalet
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 (16,3) MSEK, varav 4,8 (3,8) under tredje kvartalet

Marknadsläge

Marknaden präglades av svag tillväxt. Under kvartalet avgjordes ett antal senarelagda affärer i

Novoteks favör. Flera av dessa affärer var förväntade i första halvåret.  

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Under slutet av kvartalet lanserade Novoteks största leverantör General Electric (GE) sin nya molntjänst Predix. Detta skall markera starten på en industrialisering av Internet och det kommer att addera något unikt till IoT (Internet of Things) området.

I och med Predix plattformen har GE skapat den första plattformen för industriell användning av IoT som är säker, skalbar och helt anpassade för industriellt bruk. Novotek är redan med i arbetet med att föra ut Predix till marknaden och arbetar tätt med GE i denna lansering.

 

Utsikter

Marknaden är stabil med tillväxt på låga nivåer. Trenden inom oljeindustrin och lösningar för produktionsplanläggning är fortsatt negativ. Arbetet med att tillföra erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna fortsätta få nya kunder.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

 

Perioden juli-september 2015

Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2015 ett rörelseresultat 3,7 (2,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,2) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 48,0 (50,7) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (4,9) procent.

 

Perioden januari-september 2015

Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2015 ett rörelseresultat om 11,1 (10,1) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 0,8 (0,8) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 156,3 (153,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 (6,6) procent. Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2015 till 7,7 (16,3) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 61,9 (59,2) procent. Likvida medel uppgick 47,3 (48,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till september 2015 minskat med 9 personer. Den 30 september 2015 uppgick antalet anställda till 116 jämfört med 124 motsvarande period föregående år.

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2015 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,7) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under de tre första kvartalen 2015 uppgick till 0,9 (0,6) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2015 till 6,7 (6,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,0 (10,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,3 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 10,5 (10,8) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2014. Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2014 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2015.

 

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Kommande rapporttillfällen

12 februari 2016

Bokslutskommuniké oktober-december 2015

 

9 maj 2016

Delårsrapport samt årsstämma januari-mars 2016

 

11 augusti 2016

Delårsrapport april-juni 2016

 

10 november 2016

Delårsrapport juli-september 2016

 

16 februari 2017

Bokslutskommuniké oktober-december 2016

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 6 november 2015

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

 

Göran Andersson – Ordförande

 

Claes Lindqvist

 

Fredrik Larsson

 

Ingvar Unnerstam

 

Tobias Antius – Verkställande direktör

 

 

 

Information

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-31 69 15, 073-633 89 15

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-31 69 32, 073-633 89 32

jonas.hansson@novotek.com  

Delårsrapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november, 2015 kl. 14.00. (CET).

Fler mfn_news