Home MFN News Items Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2016
,

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2016

* Orderingången uppgick till 95,7 (109,8) MSEK, varav 48,5 (63,3) under andra kvartalet.
* Rörelseintäkterna uppgick till 104,3 (108,3) MSEK, varav 52,8 (58,1) under andra kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 10,3 (7,4) MSEK, varav 5,0 (5,5) under andra kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (5,6) MSEK, varav 3,9 (3,9) under andra kvartalet.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,7 (0,5) kronor, varav 0,3 (0,3) under andra kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,7 (2,9) MSEK, varav 2,0 (-1,3) under andra kvartalet.

Marknadsläget

Under första halvåret var marknadsutvecklingen stabil, framförallt inom automationsområdet. Flera nya möjligheter har uppkommit under perioden inom våra nya områden, men inga av dessa hann avslutas innan periodens slut.

 

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Ett distributionsavtal är nu signerat med PTC (Parametric Technology Corporation) och Novotek har därmed en relation även med Kepwares ägare. Detta samarbete ger Novotek tillgång till ny teknologi som ska komplettera flera av Novoteks lösningar.

Lanseringen av de nya GE-produkterna inom Cyber security går som planerat med många aktiviteter under de kommande kvartalen.

I mitten av juni firade Novoteks alla anställda det faktum att bolaget varit verksamt i trettio år med intressanta föreläsningar och utbildningar från Novoteks leverantörer.

 

Utsikter

Marknaden förväntas förbli stabil. Affärerna inom oljeindustrin bedöms dock fortsatt förbli på mycket låga nivåer. Arbetet med att införa erbjudanden från både GE och PTC fortsätter för att skapa tillväxtmöjligheter för Novotek.

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

 

Perioden april – juni 2016

Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2016 ett rörelseresultat 5,0 (5,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 52,8 (58,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 (9,5) procent.

 

Perioden januari – juni 2016

Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2016 ett rörelseresultat om 10,3 (7,4) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 0,7 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 104,3 (108,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,9 (6,8) procent.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2016 till 14,7 (2,9) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 59,9 (56,6) procent. Utdelning om 10,6 miljoner kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick 56,2 (43,1) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

I enlighet med tidigare erhållit beslut, har Novotek återfått påförd skattedebitering om ca 1,3 miljoner kronor. Återbetalningen har ej resultateffekt men en positiv kassaflödeseffekt och kommer att redovisas i kommande delårsrapport.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2016 minskat med 4 personer. Den 30 juni 2016 uppgick antalet anställda till 110 jämfört med 120 föregående år.

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2016 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första halvåret 2016 uppgick till 0,1 (0,3) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2016 till 4,4 (4,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,9 (9,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,6 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,8 (10,5) miljoner kronor.

 

Kommande rapporttillfällen

10 november 2016, Delårsrapport juli-september 2016

16 februari 2017, Bokslutskommuniké oktober-december 2016

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2015.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2015 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2016.

 

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värde­ras till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings­värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillna­der mellan verkligt värde och bok­fört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 11 augusti 2016

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson                                     Claes Lindqvist                                       

Ordförande

 

Ingvar Unnerstam                                    Fredrik Larsson

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

 

Information

För ytterligare information kontakta:

 

Tobias Antius                                                                              

CEO och verkställande direktör                                                 

040-316915, 073-6338915                                          

tobias.antius@novotek.com                                                               

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novtek.com

 

Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall

offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti, 2016 kl. 14.00 (CET).

 

 

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447

 

(För fullständig rapport se bifogad fil)

 

Fler mfn_news