Home MFN News Items Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2017
,

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2017

  •  Rörelseintäkterna uppgick till 107,7 (104,3) MSEK varav 52,6 (52,8) under andra kvartalet.

  • Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (10,3) MSEK, varav 5,1 (5,0) under andra kvartalet.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (7,8) MSEK, varav 3,9 (3,9) under andra kvartalet.

  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,7 (0,7) kronor, varav 0,3 (0,3) under andra kvartalet

  • Orderingången uppgick till 104,8 (95,7) MSEK, varav 52,3 (48,5) under andra kvartalet.

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 (14,7) MSEK, varav 1,2 (2,0) under andra kvartalet.

Marknadsläget

Under första halvåret var marknaden stabil, men utvecklingen var blandad mellan våra olika marknader. Marknaden för tjänster har generellt varit god på de flesta håll. Marknaden för produkter har varit blandad och framförallt svagare inom infrastruktur i Danmark och för olja/gas i Norge. Marknaden för Novoteks nya verksamhetsområde Internet of Things (IoT) har utvecklats positivt.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Inom våra nya produktområden sker nu många marknadsaktiviteter och rekryteringar för att under hösten fullt ut kunna satsa större och bredare. IoT men främst Cyber security har varit i fokus under inledningen av året och vi får många förfrågningar från både nya och gamla kontaker.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt vara stabil men med tillväxt på låga nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från GE och PTC inom IoT och Cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat
Perioden april – juni 2017

Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2017 ett rörelseresultat 5,1 (5,0) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 52,6 (52,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (9,5) procent.

Perioden januari – juni 2017

Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2017 ett rörelseresultat om 10,5 (10,3) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 0,7 (0,7) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 107,7 (104,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (9,9) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2017 till 15,3 (14,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 60,5 (59,9) procent. Utdelning om 13,3 miljoner kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick 62,3 (56,2) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda var under perioden januari till juni 2017 oförändrat. Den 30 juni 2017 uppgick antalet anställda till 105 jämfört med 110 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2017 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första halvåret 2017 uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2017 till 4,4 (4,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,0 (9,9) miljoner kronor. I resultatet

ingår utdelning från koncernbolag med 11,5 (10,6) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 14,1 (12,8) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2016.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2017.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

9 november 2017
Delårsrapport
juli-september 2017

15 februari 2018
Bokslutskommuniké
oktober-december 2017

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 10 augusti 2017
Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Fredrik Larsson

Ingvar Unnerstam

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti, 2017 kl. 14:00 (CET).

Fler mfn_news