Home MFN News Items Novotek: Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
,

Novotek: Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)

Novotek AB (publ) höll igår 2015-05-06 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2014 dela ut 1,0 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 8 maj 2015. Utdelningen beräknas ske den 13 maj 2015.

Styrelse

Stämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Fredrik Larsson och Ingvar Unnerstam.

Valberedning

Stämman omvalde valberedningens ledamöter Göran Andersson, Fredrik Svensson och Ingvar Unnerstam.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompentens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse

Stämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

 

Informationen i denna kommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 kl. 10.00 (CET).

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius, CEO

040-316915, 073-6338915 tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson, CFO

040-316932, 073-6338932 jonas.hansson@novotek.com

 

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö Tel : 040-316900 Fax: 040-947617 www.novotek.com info@novotek.com Organisationsnummer: 556060-9447

Fler mfn_news