Home MFN News Items Novotek: Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
,

Novotek: Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)

Novotek AB (publ) höll igår 2014-05-07 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2013 dela ut 1,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 12 maj 2014. Utdelningen beräknas ske den 15 maj 2014.

Styrelse

Stämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist och Ingvar Unnerstam. Till ny ledamot valdes Fredrik Larsson.

Revisorer

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor. Noterades att Martin Gustafsson är personvald fram till och med årsstämman 2015.

Valberedning

Stämman omvalde valberedningens ledamöter Göran Andersson, Fredrik Svensson och Ingvar Unnerstam.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompentens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse

Stämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

 

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius                                                                                                         

CEO

040-316915, 073-6338915 

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Novotek AB

 

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

 

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447

Fler mfn_news