Home MFN News Items Bokslutskommuniké januari – december 2011
,

Bokslutskommuniké januari – december 2011

* Orderingången uppgick till 230,4 (214,6) MSEK, varav 70,5 (74,6) MSEK under fjärde kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 216,6 (212,1) MSEK, varav 66,1 (65,3) MSEK under fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (12,4) MSEK, varav 5,5 (7,8) MSEK under fjärde kvartalet
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,7 (11,1) MSEK, varav 5,3 (7,5) MSEK under fjärde kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 8,9 (7,8) MSEK, varav 3,7 (5,1) MSEK under fjärde kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kronor, varav 0,3 (0,5) kronor under fjärde kvartalet
* Styrelsen föreslår en utdelning för 2011 på 1,00 (1,00) kronor per aktie

Marknadsläge

Marknadsläget har varit stabilt under 2011, men den allmänna osäkerheten har dock gjort att en del större investeringar förskjutits i tid. Generellt har beslutstiderna förlängts under året och detta har påverkat orderingången framförallt inom industriell IT.

 

Strategiska och  viktiga händelser under året

Under året har Novotek fortsatt att fokusera på lösningar och  produkter inom industriell IT och Automation, i samarbete med sina partners.

Flera initiativ har tagits, bland annat satsningar på nya marknader och i ny personal. I det nystartade dotterbolaget i Tyskland har pipelinen vuxit månad för månad. Satsningen har hittills kostat ungefär 2 miljoner kronor och kostnaderna har direkt belastat koncernens resultat. 

Personalen i Sverige har minskats i enlighet med att fullfölja strategin mot en koncentration av verksamheten mot Novoteks kärnkompetens. Denna renodling är nu helt genomförd. Majoriteten av de som lämnat Novotek har anställts  av våra samarbetspartners. På så vis har Novotek stärkt samarbetet med sina partners, förbättrat servicen till sina kunder och behållit förmågan att leverera kompletta projekt.

Samarbetet med General Electric Intelligent Platforms (GE-IP) har fördjupats ytterligare på flera plan.

Novoteks produktionsplaneringsmjukvara Proficy Scheduler, tidigare ROB-Ex, har under året sålts till ett antal tillverkande divisioner inom GE, däribland GE Aviation.

Novoteks produktionsplaneringssystem ROB-Ex har utvecklats väl under året och tillväxten är betydande. Denna trend förväntas fortsätta även under 2012.

Då de större investeringarna blivit fördröjda på många företag har Novotek aktivt under året utvecklat och förädlat mindre och mer paketerade lösningar. Alla dessa är enkla att installera och ger kunden en snabb återbetalning. I dagsläget finns ett antal sådana lösningar inom bland annat produktionsrapportering, energiövervakning och effektivitetsrapportering.

 

Utsikter

Osäkerheten är fortfarande påtaglig, framförallt gällande större investeringar. Marknaden för mindre investeringar inom industriella IT- och Automationslösningar bedöms dock öka eftersom industrin med nödvändighet måste investera i effektiviseringar för att klara konkurrensen.

 

Resultat  och finansiell ställning

Perioden oktober-december 2011

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2011 ett rörelseresultat på 5,5 (7,8) miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,3 (7,5) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,5) kronor. 

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 66,1 (65,3) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 (12,0) procent.

 

Helåret 2011

Novotekkoncernen redovisar för helåret 2011 ett rörelseresultat på 12,7 (12,4) miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,7 (11,1) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,7) kronor. 

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 216,6 (212,1) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 (5,8) procent.

Orderingången uppgick till 230,4 (214,6) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,2 (4,3) miljoner kronor.

För utdelning till moderbolagets aktieägare har 10,6 miljoner kronor använts.

Likvida medel uppgick till 36,6 (35,1) miljoner kronor.

Soliditeten uppgick till 55,9 (56,2) procent.

 

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (1,00) SEK/aktie för verksamhetsåret 2011.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda har under 2011 minskat med 7 personer. Den 31 december 2011 uppgick antalet anställda till 123 jämfört med 130 personer föregående år.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 1,2 (2,3) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2011 till 8,8 (9,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,5 (6,6) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 5,3 (7,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,0 (14,4) miljoner kronor. 

 

Kommande rapporttillfällen

3 maj 2012, Årsstämma för verksamhetsåret 2011

3 maj 2012, Delårsrapport januari-mars 2012

16 augusti 2012, Delårsrapport april-juni 2012

1 november 2012, Delårsrapport juli-september 2012

11 februari 2013, Delårsrapport oktober-december 2012

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Novotek äger 50 % av DanProces Engineering A/S i Naestved, Danmark, vars koncernmässiga

exponering uppgår till ca 5 MSEK.Under året har verksamheten vuxit och också riskerna. Betalningar från kunder har fördröjts och det finns risk för att betalningar uteblir helt från några kunder. Flera av kunderna finns utomlands och fördröjningar i idrifttagningar har medfört att likviditeten är ansträngd och risk finns för kundförluster. 

Förhandlingar pågår och åtgärder har beslutats för att förbättra situationen i bolaget.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senast avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2010.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter för 2011.

 

Årsredovisning

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nerladdning på bolagets hemsida 12 april 2012.

 

Årsstämma

Årsstämma äger rum torsdagen den 3 maj 2012 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel Malmö, Carlsgatan 10 C. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,00 kronor per aktie.

 

Valberedning

Valberedningen består av Fredrik Svensson som representant för Arvid Svensson Invest, Ingvar Unnerstam och som representant för Noveko Syd AB, Göran Andersson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 16 februari 2012

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson

Ordförande

 

Claes Lindqvist

 

Olof Sand

 

Fredrik Svensson

 

Ingvar Unnerstam

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari, 2012 kl. 08.30.00 (CET).

 

Novotek AB Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

Fler mfn_news