Home MFN News Items Bokslutskommuniké januari – december 2016
,

Bokslutskommuniké januari – december 2016

  • Rörelseintäkterna uppgick till 212,1 (218,7) MSEK, varav 66,0 (62,4) under fjärde kvartalet .
  • Rörelseresultatet uppgick till 20,6 (18,8) MSEK, varav 9,3 (7,7) under fjärde kvartalet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 15,7 (14,4) MSEK, varav 7,1 (5,9) under fjärde kvartalet.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,5 (1,4) kronor, varav 0,7 (0,6) under fjärde kvartalet.
  • Orderingången uppgick till 203,8 (227,0) MSEK, varav 73,2 (79,3) under fjärde kvartalet.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,7 (12,9) MSEK, vilket motsvarar 1,8 (1,2) kronor per aktie.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 1,25 (1,0) kronor per aktie.

 
Marknadsläge
Hela 2016 har präglats av låg efterfrågan och långa beslutstider hos kunderna. Dock noterades en något förbättrad efterfrågan under fjärde kvartalet.

Strategiska och viktiga händelser under året
Novotek kunde som första aktör på marknaden leverera de både ledande plattformarna Predix och Thingworx inom industriell IoT. Detta ger Novotek möjligheter att kunna leverera lösningar från både PTC och GE, vilket gör Novoteks position unik.
Novotek har även under året introducerat Cyber Security lösningar för process och produktionsnätverk, vilket är ett tillväxtområde enligt många bedömare. Inom båda dessa områden har affärer gjorts redan 2016 men det är under 2017 som tillväxten förväntas ta fart.

Utsikter
Osäkerheten har inte tilltagit sedan tredje kvartalet och marknaden förväntas vara fortsatt avvaktande vad gäller nyinvesteringar i system och produkter. Arbetet fortsätter med att införa erbjudanden från både GE och PTC inom IoT och Cyber Security, vilket skapar tillväxtmöjligheter för Novotek.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden oktober – december 2016
Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2016 ett rörelseresultat om 9,3 (7,7) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,6) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 66,0 (62,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 14,1 (12,3) procent.

Perioden januari – december 2016
Novotekkoncernen redovisar för perioden januari – december ett rörelseresultat om 20,6 (18,8) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,5 (1,4) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 212,1 (218,7) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (8,6) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari – december 2016 till 18,7 (12,9) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 54,9 (54,4) procent.
Likvida medel uppgick 60,1 (50,8) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda har under perioden januari till december minskat med 9 personer. Den 31 december 2016 uppgick antalet anställda till 105 jämfört med 114 föregående år.
Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,0 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 0,2 (1,3) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2016 till 8,6 (9,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,5 (10,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,6 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 14,5 (12,6) miljoner kronor.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna bokslutskommuniké, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2015.
Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2015 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2016.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Årsredovisning
Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med 12 april 2017.

Årsstämma
Årsstämma äger rum onsdagen den 8 maj 2017 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö. Styrelsen föreslår en utdelning av 1,25 kronor per aktie.

Valberedning
Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och som representant för Noveko Syd AB, Göran Andersson. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 16 februari 2017

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information
kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari, 2017 kl. 14:00 (CET).

Fler mfn_news