Home MFN News Items Delårsrapport januari – mars 2011
,

Delårsrapport januari – mars 2011

* Rörelseintäkterna uppgick till 47,3 (53,0) MSEK under första kvartalet.
* Orderingången uppgick till 48,4 (55,4) MSEK under första kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (2,0) MSEK under första kvartalet.
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,6 (1,4) MSEK under första kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (1,0) MSEK under första kvartalet.
* Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor under första kvartalet.

MARKNADSLÄGE

Offertstocken ökade under sista kvartalet 2010 och inledningen av 2011, men många av de större affärerna realiserades inte under kvartalet. Detta i kombination med en tillfällig svacka i Danmark ledde till ett sämre resultat. Under kvartalet intensifierades verksamheten i Tyskland och kostnaderna för detta har belastat resultatet. Aktiviteterna har emellertid lett till fler möjligheter för order än förväntat.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Under kvartalet lyckades Novotek få ett antal nya större kunder inom produktionsplanering, vilket är ett område som nu prioriteras hos kunderna.  

 

UTSIKTER

Marknaden för industriella IT-lösningar har ljusnat och affärsmöjligheterna har blivit fler, framförallt inom större affärer. Inslaget av större affärer gör dock att det är svårare att bedöma i vilket kvartal intäkterna kommer.

 

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2011 ett rörelseresultat på 1,6 (2,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,6 (1,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 47,3 (53,0) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 (3,7) procent.

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Efter balansdagen har inga väsentliga händelser skett. Det har inte skett några väsentliga förändringar i koncernstrukturen efter balansdagen.

 

PERSONAL

Antalet anställda har under perioden januari till mars minskat med 3 personer. Den 31 mars 2011 uppgick antalet anställda till 127. I jämförelse med den 31 mars 2010 är detta en minskning med 9 personer.

 

INVESTERINGAR

Kvartalets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader uppgick till 0,6 (0,7) miljoner kronor.

 

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick för första kvartalet 2011 till 2,3 (2,9) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,3 (2,9) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,2 (10,8) miljoner kronor.

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

17 augusti 2011 delårsrapport april-juni 2011

16 november 2011 delårsrapport juli-september 2011

16 februari 2012 delårsrapport oktober-december 2011

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

    Bolaget sålde under 2009 Novotek Systems Oy till företagsledningen i Finland. Det betalningsmässiga fullgörandet av denna affär kommer att ske under 5 år. Detta långsiktiga lån utgör en viss risk för Novotek koncernen beroende på marknadsutvecklingen för Novotek Systems Oy efter övertagandet. Denna risk kompenseras dock delvis av att Novotek enligt ingånget avtal har full insyn i Novotek Systems Oy efter övertagandet i kombination med säkerheter i bolaget. Koncernen kommer därför noggrant att övervaka denna utveckling för att minimera risken i detta kreditåtagande.  Hitintills har alla åtaganden fullgjorts enligt avtalet.

    Koncernen har ett nära samarbete med GE Intelligent Platforms som är väsentligt för verksamheten och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden.

    Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.

    Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena, men försöker i görligaste mån balansera de olika valutorna.

    Novotek Systems Oy genomgick våren 2009 en skatterevision. Enligt korrespondens med finska skattemyndigheterna har bolaget drabbats av en tillkommande skattedebitering uppgående till cirka 1,3 miljoner kronor som följd av denna granskning. Styrelsen och ledningen anser dock skälen för dessa tillkommande skattedebiteringar vara felaktiga, en inställning som även delas av koncernens skatteexperter. Bolagets ledning anser att det svenska moderbolaget kommer att kunna erhålla motsvarande skattesänkning för dessa taxeringsperioder. Det finns ett gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Finland och ärendet har därför  övelämnats till berörda myndigheter för att avgöra var skatten skall betalas.                För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas från och med 1 januari 2011. Som framgår av årsredovisningen för 2010 skall omarbetade IFRS 3, Rörelseförvärv och omarbetade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas från och med den 1 januari 2010. Omarbetade IFRS 3 och omarbetade IAS 27 har inte påverkat Novoteks redovisning.

    Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridisk person.

    Övriga IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2010 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2011, då de nya eller förändrade standarderna endast utgörs av förändringar avseende upplysningar eller presentation.

 

UNDERSKRIFT

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 5 maj 2011

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson Ordförande

  Claes Lindqvist

Olof Sand Torsten Cegrell

Ingvar Unnerstam Tobias Antius

Verkställande direktör

 

INFORMATION

För ytterligare information kontakta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com  

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj, 2011 kl. 16.30.00 (CET).

 

NOVOTEK

VERKSAMHETEN

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

Fler mfn_news