Home MFN News Items Delårsrapport januari – mars 2017
,

Delårsrapport januari – mars 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

  • Rörelseintäkterna uppgick till 55,1 (51,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (5,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 (3,9) MSEK.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,4 (0,4) kronor.
  • Orderingången uppgick till 52,5 (47,2) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 (12,7) MSEK.

Marknadsläge
Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt, framför allt på befintliga kunder inom automationsområdet. Nedgången i oljeindustrin har planat ut och en viss återhämtning har skett.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Under första kvartalet har Novotek inlett ett samarbete med ­CyberX, ett israeliskt/amerikanskt cyber security företag, inom området för IT säkerhet för produktion och processnätverk. CyberX är världsledande, med sin produkt XSense, inom så kallad de IDS system för produktionsnätverk. Ett IDS system kan ses som ett kameraövervakningssystem för nätverk som övervakar och larmar när oväntade saker händer.

Utsikter
Marknaden förväntas vara stabil men med tillväxt från låga nivåer inom Novoteks traditionella marknader. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från GE och PTC inom IoT och Cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Perioden januari – mars 2017
Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2017 ett rörelseresultat 5,4 (5,3) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,4) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 55,1 (51,5) miljoner kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 9,8 (10,3) procent

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2017 till 14,1 (12,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 61,2 (58,7) procent.
Likvida medel uppgick 74,0 (63,8) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda var under perioden januari till mars 2017 oförändrat. Den 31 mars 2017 uppgick antalet anställda till 105 jämfört med 111 föregående år.

Investeringar
Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2017 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet 2017 uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2017 till 2,2 (2,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,1 (4,1) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 6,3 (4,4) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,8 (17,2) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Vårt distributörsavtal med General Electrics (GE) har i väntan på GEs interna omstrukturering förlängts ytterligare sex månader. Med hänsyn till vårt mångåriga och nära samarbete med GE ser vi inga problem med att få nytt avtal med GE.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under ­perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS,
sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2016.
Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2017.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Nyckeltal
Från och med 3 juli 2016 tillämpas ESMAs (European Securities And Markets Authority) "Riktlinjer – Alternativa nyckeltal". Definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 7.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 8 maj 2017

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj, 2017 kl. 15:30 (CET).

Fler mfn_news