Home MFN News Items Delårsrapport januari – september 2011
,

Delårsrapport januari – september 2011

* Orderingången uppgick till 159,9 (140,0) MSEK, varav 50,0 (35,0) under tredje kvartalet.
* Rörelseintäkterna uppgick till 150,5 (146,7) MSEK, varav 49,9 (39,4) under tredje kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (4,6) MSEK, varav 2,1 (0,9) under tredje kvartalet.
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,4 (3,5) MSEK, varav 2,2 (0,8) under tredje kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 (2,7) MSEK, varav 1,4 (1,0) under tredje kvartalet.
* Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,2) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet.

Marknadsläge

Under tredje kvartalet fortsatte avslutsbenägenheten på marknaden att vara god och någon avmattning har inte kunnat skönjas. Alla jämförelser med föregående år är bättre och framförallt ökade orderstocken under de första tre kvartalen.

 

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Under kvartalet fortsatte framgångarna inom produktionsplanering och bedöms som ett allt viktigare område för tillväxt. Detta visar bland annat en order från Frödinge Mejeri som valde att investera i

Novoteks lösning inom produktionsplanering. Frödinge Mejeri valde även att installera Novoteks fulla erbjudande inom produktion, kallat Novotek Production. Med dessa sammankopplade system har Novotek skapat en plattform för all tillverkande industri som sträcker sig från affärssystem till maskinstyrning.

 

Utsikter

Investeringsviljan har inte minskat inom tjänster och mindre investeringar inom industriella IT-lösningar och automation. Dock har vissa större företag bromsat in sina större investeringar. Det ser i dagsläget ut som att denna trend kommer att fortsätta under resterande delen av 2011, men osäkerheten är fortsatt påtaglig på grund av makroekonomiska faktorer.

 

Resultat  och finansiell ställning

Perioden juli-september 2011

Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2011 ett rörelseresultat på 2,1 (0,9) miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,2 (0,8) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,1) kronor.

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 49,9 (39,4) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 (2,3) procent.

Orderingången uppgick till 50,0 (35,0) miljoner kronor.

 

Perioden januari-september 2011

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat på 7,2 (4,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,4 (3,5) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,2) kronor.

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 150,5 (146,7) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (3,1) procent.

Orderingången uppgick till 159,9 (140,0) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 (1,7) miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 30,5 (32,2) miljoner kronor.

Soliditeten uppgick 62,3 (63,7) procent.

 

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

 

Personal

Antalet anställda är under perioden januari till september oförändrat (130). Den 30 september 2011

uppgick antalet anställda till 130. I jämförelse med den 30 september 2010 är detta en minskning med 2 personer.

 

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3

(0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under året uppgick till 1,1 (1,9) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick under perioden 1 januari – 30 september 2011 till 7,1 (7,4) miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 (6,4) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 5,3 (7,0). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 6,5 (8,3) miljoner kronor.

 

Kommande rapporttillfällen

16 februari 2012

Bokslutskommuniké 2011

 

3 maj 2012

Delårsrapport jan-mars 2012 samt årsstämma

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller osäkerhetsfaktorer har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senast avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas från och med 1 januari 2011. Som framgår av årsredovisningen för 2010 skall omarbetade IFRS 3, Rörelseförvärv och ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter tillämpas från och med den 1 januari 2010. Omarbetade IFRS 3 och ändrade IAS 27 har inte påverkat Novoteks redovisning.

 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridisk person.

Övriga IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2010 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2011, då de nya eller förändrade standarderna endast utgörs av förändringar avseende upplysningar eller presentation.

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 16 november 2011

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson

Ordförande

 

Claes Lindqvist

 

Olof Sand

 

Fredrik Svensson

 

Ingvar Unnerstam

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

Information

För ytterligare information kontakta:

 

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november, 2011 kl. 15.00 (CET).

 

Novotek AB Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

Fler mfn_news