Home MFN News Items Delårsrapport januari – september 2016
,

Delårsrapport januari – september 2016

Orderingången uppgick till 130,6 (147,7) MSEK, varav 34,9 (37,9) under tredje kvartalet.

Rörelseintäkterna uppgick till 146,1 (156,3) MSEK, varav 41,8 (48,0) under tredje kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 11,3 (11,1) MSEK, varav 1,0 (3,7) under tredje kvartalet.

Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 (8,5) MSEK, varav 0,8 (2,9) under tredje kvartalet

Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,8 (0,8) kronor, varav 0,1 (0,3) under tredje kvartalet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 (7,7) MSEK, varav 1,4 (4,8) under tredje kvartalet.

Marknadsläge
Under det tredje kvartalet ökade osäkerheten och många affärer senarelades under den viktiga avslutningen av september. Detta påverkade framförallt de nya produktområdena men även automationsområdet påverkades negativt.
Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet
Predix och Thingworx är de två ledande plattformarna inom industriell IoT enligt flera analyshus. Novotek har som första aktör på marknaden genomgått plattformscertifieringsutbildningar för båda dessa industriella IoT-plattformar.  Detta ger Novotek möjligheter att kunna leverera lösningar från både PTC och GE, vilket gör Novoteks position unik.
Utsikter
Osäkerheten har tilltagit och marknaden förväntas därför vara avvaktande vad gäller nyinvesteringar i system och produkter. Arbetet med att införa erbjudanden från både GE och PTC fortsätter för att skapa tillväxtmöjligheter för Novotek.
Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden juli-september 2016
Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2016 ett rörelseresultat 1,0 (3,7) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 41,8 (48,0) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 (7,7) procent.
Perioden januari-september 2016
Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2016 ett rörelseresultat om 11,3 (11,1) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 0,8 (0,8) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 146,1 (156,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (7,1) procent.
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2016 till 16,1 (7,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 64,2 (61,9) procent. Likvida medel uppgick 58,1 (47,3) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.
Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.
Personal
Antalet anställda har under perioden januari till september 2016 minskat med 6 personer. Den 30 september 2016 uppgick antalet anställda till 108 jämfört med 116 motsvarande period föregående år.

Investeringar
Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2016 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under de tre första kvartalen 2016 uppgick till 0,1 (0,9) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2016 till 6,3 (6,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,8 (10,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,6 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 11,6 (10,5) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Intern omstrukturering inom General Electrics (GE) har gjort att vårt distributörsavtal förlängts t o m februari 2017. Under tiden avser GE och Novotek förhandla fram ett längre avtal. Vi har ett mångårigt och nära samarbete med GE och vi ser inga problem med att få nytt avtal med GE.
I enlighet med tidigare beslut (under 2014) har Novotek återfått tidigare påförd skattedebitering om 1,3 MSEK.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2015.
Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2015 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2016.
Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.
Kommande rapporttillfällen
16 februari 2017, Bokslutskommuniké oktober – december 2016
8 maj 2017, Delårsrapport samt årsstämma januari – mars 2017
10 augusti 2017, Delårsrapport april – juni 2017
9 november 2017, Delårsrapport juli – september 2017
15 februari 2018, Bokslutskommuniké oktober – december 2017
Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.
Malmö 10 november 2016
Novotek AB (publ)
Styrelsen
Göran Andersson
Ordförande
Claes Lindqvist
Fredrik Larsson
Ingvar Unnerstam
Tobias Antius
Verkställande direktör 
Information
För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-31 69 15, 073-633 89 15
tobias.antius@novotek.com
Jonas Hansson
CFO
040-31 69 32, 073-633 89 32
jonas.hansson@novotek.com
Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november, 2016 kl. 14:00 (CET).

Fler mfn_news