Home MFN News Items Halvårsrapport januari – juni 2011
,

Halvårsrapport januari – juni 2011

• Orderingången uppgick till 109,9 (105,0) MSEK, varav 61,5 (49,6) under andra kvartalet.

• Rörelseintäkterna uppgick till 100,6 (107,4) MSEK, varav 53,3 (54,4) under andra kvartalet. 

• Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (3,7) MSEK, varav 3,4 (1,7) under andra kvartalet.

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 (2,7) MSEK, varav 3,6 (1,3) under andra kvartalet.

• Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (1,7) MSEK, varav 2,3 (0,7) under andra kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor, varav 0,2 (0,1) under andra kvartalet.

 

MARKNADSLÄGE

Under kvartalet ökade avslutsbenägenheten på marknaden. Dessutom fortsatte offertstocken att växa snabbare än orderingången på alla marknader.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Inom området produktionsplanering fick Novotek flera genombrottsorder hos nya kunder. Satsningen i Tyskland fortsatte i rätt riktning, men det belastade resultatet även under andra kvartalet.

 

UTSIKTER

Marknaden för industriella IT-lösningar har förbättrats. Även investeringarna inom automation har ökat, framförallt i Norden. Det ser i dagsläget ut som om detta kommer att fortsätta under resterande delen av 2011, men osäkerheten har ökat på grund av makroekonomiska faktorer.

 

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Perioden april-juni 2011

Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2011 ett rörelseresultat på 3,4 (1,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,6 (1,3) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor. 

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 53,3 (54,4) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 (3,2) procent.

Orderingången uppgick till 61,5 (49,6) miljoner kronor.

Perioden januari-juni 2011

Novotekkoncernen redovisar ett rörelseresultat på 5,1 (3,7) miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 (2,7) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) kronor. 

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 100,6 (107,4) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 (3,4) procent.

Orderingången uppgick till 109,9 (105,0) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 (1,2) miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 35,5 (33,0) miljoner kronor. Soliditeten uppgick 57,5 (57,2) procent.

 

UTDELNING

För utdelning till aktieägarna har 10,6 miljoner kronor utbetalats.

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Efter balansdagen har inga väsentliga händelser skett. Det har inte skett några väsentliga förändringar i koncernstrukturen efter balansdagen.

 

PERSONAL

Antalet anställda har under perioden januari till juni minskat med 2 personer. Den 30 juni 2011 uppgick antalet anställda till 128. I jämförelse med den 30 juni 2010 är detta en minskning med 6 personer.

 

INVESTERINGAR

Årets bruttoinvesteringar under första halvåret i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,2 (0,3) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under första halvåret upp- går till 1,1 (1,5) miljoner kronor.

 

MODERBOLAGET

Rörelseintäkterna uppgick för första halvåret 2011 till 5,0 (5,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 (6,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 5,3 (7,0). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 8,9 (10,7) miljoner kronor. 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

16 november 2011 Delårsrapport juli-september 2011

16 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

 

(för fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti, 2011 kl. 15.00 (CET).

Fler mfn_news