Home MFN News Items Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
,

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)

Novotek AB (publ) höll igår 2017-05-08 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning
Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2016 dela ut 1,25 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 10 maj 2017. Utdelningen beräknas ske den 15 maj 2017.

Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Fredrik Larsson och Ingvar Unnerstam. Till ny ledamot valdes Anna Bjelm.

Valberedning
Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam och Göran Andersson. Till ny ledamot valdes Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds särskilda kompentens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak, max tre månadslöner. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse
Årstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius                                             
CEO                                                                                                                           
040-316915, 073-6338915                                                                  
tobias.antius@novotek.com                                                             
Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com 

Fler mfn_news