Home MFN News Items Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2018
,

Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2018

  • Rörelseintäkterna uppgick till 284,4 (235,8) MSEK, varav 89,6 (80,0) under fjärde kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (26,6) MSEK, varav 13,1 (13,0) under fjärde kvartalet.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 24,1 (20,7) MSEK, varav 10,2 (10,8) under fjärde kvartalet.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,2 (1,9) kronor, varav 1,0 (1,0) under fjärde kvartalet.
  • Orderingången uppgick till 286,4 (230,5) MSEK, varav 99,1 (87,2) under fjärde kvartalet.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,4 (21,0) MSEK, varav 3,2 (7,6) under fjärde kvartalet.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 1,25 (1,25) kronor per aktie.

Marknadsläge
Hela 2018 har varit ett stabilt år med bra utveckling inom alla områden såväl inom tjänster som produkter med visst undantag för de nya områdena som Novotek satsat på, Digitalisering och Cyber security. Inom dessa nya områdena har utvecklingen inte varit så snabb som förutsågs. Osäkerheten kring Brexit har fortsatt under hela hösten och har påverkat vår brittiska verksamhet.

Strategiska och viktiga händelser under året
Under 2018 har Novoteks största leverantör GE transformerats i grunden och en division av GE som vi samarbetar med ägs nu av Emerson, vilket verkar ge nya möjligheter för Novotek. GE Digital, som är den andra delen av GE som vi samarbetar med, har blivit en del av ett nu självständigt mjukvarubolag inom GE och även detta verkar gynna Novoteks position.
Under året har Novotek även utvecklat sitt erbjudande inom Cyber security genom avtal med ledande leverantörer av industriella säkerhetssystem.
Integrationen av Novotek UK & Ireland har fortsatt under hela året och kommer att fortsätta in i 2019.

Utsikter
Marknaden förväntas visa fortsatt tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT fortsätter.
Satsningarna att både lansera Novoteks varumärke och befintliga produkter i Storbritannien och Irland fortsätter under 2019 för att på bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes under 2017.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden oktober-december 2018
Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2018 ett rörelseresultat 13,1 (13,0) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,0 (1,0) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 89,6 (80,0) miljoner kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 (16,3) procent.

Perioden januari-december 2018
Novotekkoncernen redovisar för helåret 2018 ett rörelseresultat 31,6 (26,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 2,2 (1,9) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 284,4 (235,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 11,1 (11,3) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2018 till 33,4 (21,0) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 50,2 (51,6) procent.
Likvida medel uppgick 58,9 (41,7) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda har under helåret 2018 minskat med en anställd. Den 31 december 2018 uppgick antalet anställda till 119 jämfört med 120 föregående år.
Investeringar
Bruttoinvesteringar under helåret 2018 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (0,9) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under helåret 2018 uppgick till 0,5 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2018 till 9,1 (9,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 32,3 (10,7) miljoner kronor.
I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 34,7 (11,5) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,9 (2,7) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna bokslutskommuniké, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2017.
Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2017 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2018.

IFRS 9 – Finansiella instrument
Införandet av standarden med en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv har inte fått någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter, då koncernen historiskt sett har haft få kreditförluster.

IFRS 15 – Intäkter från avtal med kunder
Koncernens intäkter består huvudsakligen av intäktsströmmar från dels försäljning av produkter, dels försäljning av tjänster. Införandet av standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter. Nya upplysningar har tillkommit avseende fördelning av bolagets intäkter.

IFRS 16 – Leasing och bedömda effekter av övergången till IFRS 16
Denna standard trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebär att tillgångar och skulder hänförliga till leasingavtal redovisas i balansräkningen. Leasingavtalen omfattar kontorslokaler samt fordon. Koncernen har valt att redovisa övergången till den nya standarden med den förenklade metoden och lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En marginallåneränta har fastställts per valuta. Nyttjanderättsperioder har fastställts utifrån avtalens kontraktstid. Nyttjanderättsavtal med ett nyanskaffningsvärde understigande 5 KUSD redovisas inte som skulder. Koncernen bedömer att införande av den nya standarden innebär följande effekter på balansräkningen. Tillgångarna beräknas öka netto med 17,5 MSEK, skulderna med 18,3 MSEK och eget kapital minska med 0,8 MSEK, Bedömningen är att redovisningen enligt IFRS 16 kommer att ha en liten positiv effekt på rörelseresultatet och en mindre effekt på resultat före skatt.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen
8 maj 2019, Delårsrapport januari – mars 2019 samt årsstämma

15 augusti 2019, Delårsrapport januari – juni 2019

14 november 2019, Delårsrapport januari – september 2019

12 februari 2020, Bokslutskommuniké januari – december 2019

Årsredovisning
Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med 12 april 2019.

Årsstämma
Årsstämma äger rum onsdagen den 8 maj 2019 klockan 17:00 i Malmö på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 1,25 kronor per aktie.

Valberedning
Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson, samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 14 februari 2019

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari, 2019 kl. 15:00 (CET).

Fler mfn_news