Home MFN News Items Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2020
,

Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2020

* Rörelseintäkterna uppgick till 319,6 (306,3) MSEK, varav 93,4 (89,5) under fjärde kvartalet. 
* Rörelseresultatet uppgick till 37,1 (34,8) MSEK, varav 14,2 (13,6) under fjärde kvartalet.  
* Resultatet efter skatt uppgick till 28,4 (26,7) MSEK, varav 11,8 (10,7) under fjärde kvartalet. 
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 2,7 (2,5) kronor, varav 1,1 (1,0) under fjärde kvartalet. 
* Orderingången uppgick till 348,9 (305,6) MSEK, varav 127,3 (99,8) under fjärde kvartalet. 
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49,6 (31,5) MSEK, varav 6,0 (3,1) under fjärde kvartalet.
* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2020 om 1,50 (-) kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie. Totalt 2,25 kronor per aktie.

Marknadsläge
Novoteks utveckling under fjärde kvartalet var tillfredställande på de flesta av marknaderna.
En tydlig uppgång av intresset för digitalisering noterades under året hos många av våra kunder. De efterfrågar i högre grad klara och väldefinierade lösningar, vilket Novotek erbjuder.
Digitaliseringen har under 2020 gått från något som kan leverera fördelar för kundernas verksamheter till att bli affärskritisk. Denna utveckling fortsätter.

Strategiska och viktiga händelser under fjärde kvartalet och året
Under fjärde kvartalet har vi förnyat vårt kontrakt med en av våra viktigare leverantörer Emerson för en tid av tre år. Vi har även fortsatt våra satsningar i UK och Irland och dessa satsningar har visat goda resultat trots osäkerheten i och med Brexit.
Förvärvet av B+I Automation AG var ett viktigt steg i Novoteks fortsatta geografiska expansion. Novotek Switzerland AG, som bolaget nu heter, kommer att utgöra en bas för vidare expansion. En plan för investeringar och omstruktureringar har sjösatts och skall exekveras under det kommande året. 

Utsikter
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen vi sett under 2010-talet.

Hantering av Covid-19
Novotek följer löpande utvecklingen av Corona-utbrottet och tidigare vidtagna policies och åtgärder har fungerat väl. Vår och våra produktleverantörers leveransmodeller har löpt väl. Vi har under året kunnat utföra våra åtagande mot våra kunder utan större problem.  Vår beredskap att möta förändringar är stor. 
Novotek har ej genomfört korttidspermitteringar eller liknande i något land men har dock erhållit mindre direktstöd, främst nedsättning av arbetsgivaravgifter i Sverige, som totalt uppgår till mindre än 1,0 miljoner kronor. 

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Perioden oktober – december 2020

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2020 ett rörelseresultat 14,2 (13,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,1 (1,0) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 93,4 (89,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (15,2) procent.

Perioden januari-december 2020 
Novotekkoncernen redovisar för helåret 2020 ett rörelseresultat 37,1 (34,8) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 2,7 (2,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 319,6 (306,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 11,6 (11,4) procent. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2020 till 49,6 (31,5) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 51,3 (51,1) procent. Likvida medel uppgick 99,5 (68,5) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda har under helåret 2020 ökat med 9 personer. Den 31 december 2020 uppgick antalet anställda till 136 jämfört med 127 föregående år. 

Investeringar
Bruttoinvesteringar under helåret 2020 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (1,5) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under helåret 2020 uppgick till 1,9 (0,4) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2020 till 9,5 (9,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,2 (17,8) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,7 (19,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,7 (7,3) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna bokslutskommuniké, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2019. 

Finansiella instrument 
Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen
6 maj 2021
Delårsrapport januari – mars 2021 samt årsstämma

17 augusti 2021
Halvårsrapport januari – juni 2021

11 november 2021
Delårsrapport januari – september 2021

17 februari 2022
Bokslutskommuniké januari – december 2021

Årsredovisning
Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med vecka 16, 2021.

Årsstämma
Årsstämma äger rum torsdagen den 6 maj 2021 klockan 17:00 i Malmö på Novoteks huvudkontor, Höjdrodergatan 18, Malmö. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie. Även efter extrautdelningen bedöms koncernens finansiella ställning vara stark.

Valberedning
Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson (Novoplan AB), samt Annette Larsson (ordförande) som representant för Noveko Syd AB. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som ­Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 18 februari 2021

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari, 2021 kl. 14:30 (CET).
Novotek AB

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447
 


Dokument: Bokslutskommuniké januari – december 2020

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1169457

Novotek AB / 73 Bokslutskommuniké

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1169457  18.02.2021 

Fler mfn_news