Home MFN News Items Novotek AB: Bokslutskommuniké Januari – december 2021
,

Novotek AB: Bokslutskommuniké Januari – december 2021

Bokslutskommuniké Januari – december 2021

* Rörelseintäkterna uppgick till 391,2 (319,6) MSEK, varav 109,7 (93,4) under fjärde kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 49,5 (37,1) MSEK, varav 16,6 (14,2) under fjärde kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 39,0 (28,4) MSEK, varav 13,9 (11,8) under fjärde kvartalet.
* Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 3,7 (2,7) kronor, varav 1,2 (1,1) under fjärde kvartalet.
* Orderingången uppgick till 397,8 (348,9) MSEK, varav 122,7 (127,3) under fjärde kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44,4 (49,6) MSEK, varav 13,4 (6,0) under fjärde kvartalet.
* Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2021 om 1,50 (1,50) kronor per aktie.

Marknadsläge
Novoteks utveckling under fjärde kvartalet var som resterande delen av året, dvs tillfredställande på de flesta av marknaderna. En uppgång av intresset för digitalisering noterades under året hos många av våra kunder. Under 2020-talet har digital transformation blivit affärskritiskt, vilket avspeglar sig i Novoteks projekt.  

Strategiska och viktiga händelser under fjärde kvartalet samt under året
Vi har under fjärde kvartalet fortsatt vår tidigare expansion av vår organisation i flera av våra länder för att öka möjligheterna att fånga den tillväxt som sker inom vårt område. Digitala lösningar är nu centrala i det närmaste alla företagsinvesteringar och Novotek behöver finnas där och guida sina kunder på denna resa. Vi bygger därför strategiskt upp vår förmåga inom sälj, marknad och innovation.  

Under 2021 har Novotek uppdaterat sin logotype och sin profil som ett led i ett förändrat och större Novotek med ett uttryck som passar den nya digitala verklighet vi alla lever i. 

Under hösten förvärvades en minoritetspost i det tyska bolaget TG Alpha GmbH. Detta är ett led i att på ett strukturerat sätt investera i Tyskland och den tyskspråkiga delen av Europa. Bolaget handlar med samma produkter som övriga Novotek men med tillägget att de även har en Cyber security verksamhet. Kombinationen var avgörande för vårt beslut och Novotek har möjlighet att under de kommande åren förvärva majoriteten i bolaget. 

Utsikter
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms bli mycket skiftande. Intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet har bara påskyndat utvecklingen. En tydlig trend är att större initiativ är mindre intressanta och det viktigaste är att ta små steg för att se resultat innan man fortsätter.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Perioden oktober-december 2021

Novotekkoncernen redovisar för fjärde kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 16,6 (14,2) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,2 (1,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 109,7 (93,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 15,1 (15,2) procent.

Perioden januari-december 2021
Novotekkoncernen redovisar för helåret 2021 ett rörelseresultat på 49,5 (37,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 3,7 (2,7) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 391,2 (319,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (11,6) procent.  

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2021 till 44,4 (49,6) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 51,6 (51,3) procent.
Likvida medel uppgick till 111,3 (99,5) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor.

Händelser efter balansdagen 
Inga specifika händelser efter periodens utgång finns att notera.

Personal
Antalet anställda har under helåret 2021 ökat med 22 personer. Den 31 december 2021 uppgick antalet anställda till 158 jämfört med 136 föregående år.  

Investeringar
Bruttoinvesteringar under helåret 2021 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under helåret 2021 uppgick till 2,6 (1,9) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för helåret 2021 till 10,5 (9,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,5 (9,2) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 23,9 (10,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,6 (1,7) miljoner kronor. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.
Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna bokslutskommuniké, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.
För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks bokslutskommuniké har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2020. 

Finansiella instrument 
Förutom villkorad tilläggsköpeskilling och tillkommande köpeskilling, har Novotek för närvarande inga andra finansiella instrument som värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen utan alla andra finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Årsredovisning
Årsredovisningen avses finnas tillgänglig för nerladdning från bolagets hemsida från och med vecka 15, 2022.

Årsstämma
Årsstämma äger rum torsdagen den 10 maj 2022 klockan 17:00 i Malmö. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,50 (1,50) kronor per aktie.

Valberedning
Valberedningen består av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson (Novoplan AB), samt Annette Larsson (ordförande) som representant för Noveko Syd AB. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 17 februari 2022

Novotek AB
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari, 2022 kl. 08:30 (CET).

Kommande rapporttillfällen

10 maj 2022 
Delårsrapport januari – mars 2022 samt årsstämma

18 augusti 2022
Halvårsrapport januari – juni 2022

10 november 2022 
Delårsrapport januari – september 2022

16 februari 2023
Bokslutskommuniké januari – december 2022

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.
Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447

 


Dokument: Novotek AB Bokslutskommunike 2021

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1281609

Novotek AB / 73 Bokslutskommuniké

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1281609  17.02.2022 

Fler mfn_news