Home MFN News Items Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2022
,

Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2022

Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2022

Bokslutskommuniké januari – december 2022

Oktober-december 2022
•    Rörelseintäkterna uppgick till 144,1 (109,7) MSEK.
•    Rörelseresultatet uppgick till 20,4 (16,6) MSEK.
•    Resultatet efter skatt uppgick till 16,2 (13,9) MSEK.
•    Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,3 (1,2) kronor.
•    Orderingången uppgick till 166,2 (122,7) MSEK.
•    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,8 (13,4) MSEK.

Januari-december 2022
•    Rörelseintäkterna uppgick till 433,6 (391,2) MSEK.
•    Rörelseresultatet uppgick till 42,1 (49,5) MSEK.
•    Resultatet efter skatt uppgick till 32,4 (39,0) MSEK.
•    Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 2,9 (3,7) kronor.
•    Orderingången uppgick till 454,8 (397,8) MSEK. 
•    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49,3 (44,4) MSEK.
•    Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,50 (1,50) kronor per aktie.

Marknadsläge
Novoteks utveckling under fjärde kvartalet uppvisade positiva tecken speciellt inom våra nya områden såsom Industri 4.0. Vi ser att vår marknad har stabiliserats under hösten i samtliga länder.

Strategiska och viktiga händelser under fjärde kvartalet samt helåret
Under året har satsningarna för att utveckla vår sälj- och marknadsorganisation fortsatt. Novotek firade under slutet av september sitt uppskjutna 35-årsjubileum där alla anställda var inbjudna till Malmö för ett par dagar av arbete och firande. I samband med detta startades flera framtidsinriktade initiativ för att ta nästa steg i Novoteks utveckling. 

Under fjärde kvartalet förvärvades Astec IT Solutions Ltd för att förstärka och möjliggöra snabbare expansion i Storbritannien och Irland. Astec arbetar med att implementera lösningar baserade på framför allt samma leverantörer som Novotek återförsäljer och kompletterar därför Novoteks nuvarande verksamhet i Storbritannien. 

Utsikter
Utsikterna på både kort och lång sikt är positiva. Inte minst ser vi ett starkt intresse för investeringar inom Digitalisering, Cyber Security och Industri 4.0 hos våra befintliga och potentiella kunder.

För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius                    
CEO och verkställande direktör             
073-6338915                      
tobias.antius@novotek.com            

Helena Bramstorp
CFO
070-9989133
helena.bramstorp@novotek.com

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari, 2023 kl. 08:30 (CET).

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans. Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat. Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447
 


Dokument: Bokslutskommuniké januari-december 2022

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1560875

Novotek AB / 73 Bokslutskommuniké

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1560875  16.02.2023 CET/CEST

Fler mfn_news