Home MFN News Items Novotek AB: Delårsrapport Januari – Mars 2019
,

Novotek AB: Delårsrapport Januari – Mars 2019

Delårsrapport Januari – Mars 2019

  • Rörelseintäkterna uppgick till 74,0 (62,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (5,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,1 (4,3) MSEK.
  • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,4) kronor.
  • Orderingången uppgick till 75,8 (68,7) MSEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,7 (17,9) MSEK

Marknadsläge
Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt. Detta gällde framför allt befintliga kunder inom automationsområdet. Under kvartalet har även marknaden i UK och Irland förbättrats och även om osäkerheten kring Brexit kvarstår, så har en ökning av aktiviteterna skett.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Som ett led i vår fortsatta satsning i UK och Irland har vi under första kvartalet beslutat att öppna ett kontor i Leeds, vilket kommer att bli vårt första kontor i England. Leeds utgör ett bra läge för vidare expansion i de industriellt viktiga mellersta delarna av England.
Emerson tog under kvartalet officiellt över GE's hårdvarudivision inom automation. Vi ser stora möjligheter kring detta område på sikt, då Emerson anses vara en av världens bästa automationsleverantörer inom andra områden.

Utsikter
Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och Cyber security samt att bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden januari – mars 2019
Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2019 ett rörelseresultat 6,9 (5,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,4) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 74,0 (62,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 (8,9) procent. Som en effekt av nya regler 2019 avseende leasing (IFRS 16) har Övriga externa kostnader minskat med 1,8 miljoner kronor, Avskrivningar har ökat med 1,6 miljoner kronor samt Finansnetto har försämrats med 0,2 miljoner kronor.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars 2019 till 15,7 (17,9) miljoner kronor. Novotekkoncernen hade en soliditet om 50,4 (55,9) procent.
Likvida medel uppgick 74,4 (61,8) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda har under perioden januari till mars 2019 ökat med två personer. Den 31 mars 2019 uppgick antalet anställda till 121 jämfört med 120 föregående år.

Investeringar
Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2019 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet 2019 uppgick till 0,2 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2019 till 2,5 (2,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6 (-0,3) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 0,7 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,1 (2,3) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2018.
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Standarden innebär att operativa leasingavtal redovisas i balansräkningen som nyttjanderätt och avser hyreskontrakt samt leasingbilar och samtidigt redovisas en leasingskuld. Standarden undantar kontrakt av mindre värde och kortare löptid än 12 månader. Vid övergången har Novotek valt en lättnadsregel som innebär att jämförelsetalen inte räknas om samt en effekt på ingående Eget Kapital om 0,8 miljoner kronor. Nyttjanderättstillgångar, som ingår i Materiella anläggningstillgångar, uppgår per 1 januari 2019 till 18,2 miljoner kronor och Leasingskulden uppgår till 19,0 miljoner kronor, uppdelad på Långfristiga skulder samt Övriga kortfristiga skulder. Resulträkningen påverkas genom avskrivning på tillgången samt räntekostnad på skulden istället för en operationell leasingkostnad.

Finansiella instrument
Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen
15 augusti 2019, Delårsrapport januari – juni 2019

14 november 2019, Delårsrapport januari – september 2019

12 februari 2020, Bokslutskommuniké januari – december 2019

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 8 maj 2019

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information
kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj, 2019 kl. 15:30 (CET)

Fler mfn_news