Home MFN News Items Novotek AB: Delårsrapport januari – mars 2020
,

Novotek AB: Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport januarimars 2020

* Rörelseintäkterna uppgick till 81,3 (74,0) MSEK.

* Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (6,9) MSEK.

* Resultatet efter skatt uppgick till 5,0 (5,1) MSEK.

* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor.

* Orderingången uppgick till 85,7 (75,8) MSEK.

* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,7 (17,3) MSEK.

* Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 0,00 (1,25) kronor per aktie.

 

 

Marknadsläge

Första kvartalet påverkades inte nämnvärt av Corona-utbrottet, då pågående aktiviteter hos kunderna fullföljts alla våra marknader. Dock var skillnaderna på takt och omfattning av inbromsning av investeringsplaner mellan geografier, industrier och applikationer stora under kvartalet.

 

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Vår satsning i UK och Irland har fortsatt med stöd av vår huvudleverantör GE Digital. Investeringsplanerna som fastlagts tidigare fullföljs.  

 

Utsikter

Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av Corona-utbrottet. Dock ser vi att investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna kommer att påverka utvecklingen positivt så snart våra samhällen kommer igenom nedstängningar och restriktioner. Det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer långsiktigt att påskynda den utveckling vi sett under 2010 talet. 

 

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden januari – mars 2020

Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2020 ett rörelseresultat 7,3 (6,9) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 81,3 (74,0) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 (9,3) procent. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden

januari-mars 2020 till 17,7 (17,3) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 53,8 (50,4) procent.

Likvida medel uppgick till 86,2 (74,4) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

 

Händelser efter balansdagen

Ändrat utdelningsförslag

I februari föreslog styrelsen en utdelning om 1,50 kronor per aktie. På grund av den osäkerhet som Corona-utbrottet skapat ändrades förslaget till 0,75 kronor per aktie i mars. Då osäkerheten om utbrottets verkningar är fortsatt hög, så har styrelsen idag ändrat sitt förslag. Styrelsen föreslår nu att ingen utdelning sker.

 

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till mars 2020 ökat med två personer. Den 31 mars 2020 uppgick antalet anställda till 129 jämfört med 121 föregående år.

 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2020 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under det första kvartalet 2020 uppgick till 0,4 (0,2) miljoner kronor.

 

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2020 till 2,3 (2,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,4 (0,6) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 0,0 (0,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 5,4 (2,1) miljoner kronor.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2019.

 

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

 

 

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

 

Malmö 7 maj 2020

 

Novotek AB (publ)

Styrelsen

 

Göran Andersson

Ordförande

 

Claes Lindqvist

 

Charlotta Johnsson

 

Fredrik Larsson

 

Anna Bjelm

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

 

 

Information

För ytterligare information

kontakta:

 

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

 

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

 

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj, 2020 kl. 16:00 (CET).

 

 

Kommande rapporttillfällen

 

18 augusti 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

 

10 november 2020

Delårsrapport januari – september 2020

 

18 februari 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2020

 

 

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

 

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

 

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

 

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447


Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=GYRUGVSMFT
Dokument titel: Delårsrapport januari – mars 2020

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1038859

Novotek AB / 68 Kvartalsrapport

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1038859  07.05.2020 

Fler mfn_news